Kjetil Tørseth

Forskningsdirektør
Image of Kjetil Tørseth
Telefon: 63 89 81 58
Mobil: 901 46 563
Epost: kt@nilu.no
Hjemmeside N/A

Avdeling:

231 publikasjoner
6 prosjekter

Kjetil Tørseth er avdelingsdirektør for Avdeling for atmosfære og klima ved NILU.

Kjetil Tørseth er utdannet ved Universitetet i Trondheim der han ble cand. scient. i 1992 og dr. scient. i 1999. Han har vært ansatt ved NILU som forsker siden 1992, og siden våren 1999 har han vært avdelingsdirektør ved NILUs avdeling for regionale og globale forurensninger.

Ved NILU arbeider Tørseth med forskning innen temaene forsuring og eutrofiering. Han har ansvaret for det norske overvåkingsprogrammet for langtransporterte luftforurensninger som finansieres av Statens forurensningstilsyn, og som omfatter omlag 35 overvåkingsstasjoner for luft- og nedbørkjemi. Han arbeider med tolkning og anvendelse av måledata, beregning av tilførsler av luftforurensninger og endringer av disse.

Hans avhandling for Dr. scient graden hadde tittelen: "The atmospheric chemistry and deposition of major inorganic compounds in rural areas of Norway". Tørseth deltar i koordineringen av NILUs aktiviteter rettet mot internasjonale konvensjoner (f.eks. Konvensjonen for grenseoverskridende luftforurensninger). Han har deltatt og vært prosjektleder for en rekke prosjekter både i Norge og i utlandet.

Tørseth deltar for tiden i et prosjekt i Kina "Integrated Monitoring Programme on Acidification of Chineese Terrestrial Systems"(IMPACTS) som har som mål å overføre kompetanse vedr. overvåking av luftforurensninger og effekter av disse.

Tørseth har følgende verv; Ansvarlig for "National Focal Centre" som koordinerer Norges deltagelse i "International Cooperative Programme on Integrated Monitoring"(ICP-IM), medlem av EUROTRAC2’s "Environmental Assessment Group", medlem i "Koordinerende utvalg for Norsk Overvåkingsprogram for Skogskader", Norsk kontaktperson for "World Meteorological Organisation – Global Atmosphere Watch". Tørseth deltar også i "ICP Forests Expert Panel on Deposition".