Klimaforskning ved NILU

Sentrale tema for klimaforskningen ved NILU inkluderer studier av langlivede klimagasser, kortlivede klimadrivere - dvs. gasser og partikler med kortere levetid i atmosfæren - og selve klimasystemet, som dekker meteorologi, egenskaper til bakke/hav/is mm.

Vår visjon er å bidra med ny kunnskap knyttet til utslipp, spredning, omdanning og avsetning av klimadrivere, og deres effekter på klimasystemet.

Klimaforskningen inkluderer alt fra eksperimentelle studier på prosessnivå, til overvåking og modellering.