Forvaltning av luftkvalitet

Målinger og modellberegninger er viktige verktøy i forvaltningen av luftkvalitet. Dette gjelder både for å evaluere og varsle om luftforurensning, og for å gjøre nødvendige konsekvensanalyser. 

Mye av det generelle arbeidet med forvaltning av luftkvalitet har vært basert på NILUs egne planleggingsverktøy. Verktøyene bygger på tiltaksanalyser for bedring av luftkvaliteten i byområder, og gjør det mulig å bedre luften gjennom systematiske, kostnadseffektive og godt planlagte tiltak. Tiltakene vil føre til reduserte virkninger på helse, materialer og vegetasjon.

Det mest omfattende av verktøyene, «AirQUIS», dekker kildekarakterisering, etablering av utslippsoversikter, grenselagsmeteorologi, spredningsmodeller og estimat av eksponering av mennesker, materialer og miljø.

NILUs forskningsaktiviteter på området: 

Utvikle verktøy for beslutningsstøtte for forvaltningen som integrerer resultater fra forskjellige forskningsområder (utslipp, eksponering og atmosfærepåvirkning) innenfor luftforurensning og effekter på helse og miljø

  • Kildeidentifisering, utslippsfaktorer og -oversikter

  • Utvikling (design) av overvåkingsprogram med feltforsøk og screeningstudier

  • Parametrisering av atmosfærens grenselag, turbulensforskning

  • Bruk av meteorologiske data og utvikling av vindfeltmodeller

  • Utvikling av spredningsmodeller for luftkvalitet

  • Statistiske metoder og reseptormodellering

  • Eksponeringsestimater for helse, materialer og vegetasjon

  • Evaluering av dose/respons-funksjoner og gjennomføring av konsekvensutredning

  • Efffektene av tiltak (dose / effekt og dose / respons)

  • Identifisering av «optimale» kostnadseffektive strategier for bedring av luftkvaliteten