NILUs Vedtekter

Lenke til vedtekter i pdf

§1 - Navn og rettslig stilling

NILU – Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning er en non-profit stiftelse opprettet i henhold til lov av 23. mai 1980, nr. 11 om stiftelser m.m.

§2 - Sete

Stiftelsens sete er i Skedsmo.

§3 - Formål

Stiftelsens formål er:

 • NILU skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.

 • NILU skal levere forskningsbaserte tjenester og produkter nasjonalt og internasjonalt innenfor analyse, overvåkning og rådgivning for sentrale og lokale myndigheter, for næringslivet og andre.

 • NILU skal arbeide for at nasjonal og internasjonal forskningsbasert kunnskap innenfor instituttets kjerneområder blir gjort kjent på en slik måte at den kan bli nyttig for samfunnet.

 • NILU skal bidra til å bevisstgjøre samfunnet om årsaker og konsekvenser av klimaendringer og forurensning.

 • NILU skal ha en kompetanseprofil som sikrer instituttets faglige kjerneområder og medarbeidernes faglige utvikling.   

 • NILU skal gjennom innovasjon bidra i utviklingen av det kunnskapsbaserte samfunnet.

§4 - Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er 10 mill. kroner.

§5 - Organisasjon

Stiftelsen ledes av et styre og administrerende direktør.

§6 - Styrets sammensetning

 1. Styret består av syv medlemmer, hvorav to er valg av de ansatte. Av de fem eksterne styremedlemmene oppnevner Miljøverndepartementet tre representanter og Norges forskningsråd to representanter. Styret skal være allsidig sammensatt med henblikk på dets oppgaver og reflektere instituttets vesentligste brukergrupper.

  Funksjonstiden er tre år og starter 1. juli. Uttredende styremedlemmer kan gjenvelges, men må tre tilbake etter å ha fungert i to perioder. Bestemmelsen om at et styremedlem må tre tilbake etter to perioder kan fravikes, dersom det ansees nødvendig for å sikre kontinuitet i styret.

 2. To styremedlemmer og tre varamedlemmer for disse velges av og blant stiftelsens arbeidstakere. Medlemmer eller varamedlemmer som slutter i sin stilling, trer ut av sine verv i styresammenheng. Hvis dette gjelder mer enn en person, foretas det suppleringsvalg.

Miljøverndepartementet oppnevner styrets leder, styret velger selv sin nestleder. Valget av styreleder gjelder normalt for tre år av gangen.

§7 - Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens øverste organ med alminnelig ansvar for og myndighet i stiftelsen. Bestemmelsene nedenfor tar sikte på å peke ut de oppgaver som styret skal ofre særskilt oppmerksomhet. Disse hovedoppgaver er:

 1. Å påse at stiftelsens holder de høye mål som vedtektenes §3 forutsetter. Styret skal:

  • Oppfordre til samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, læresteder og ressurspersoner i inn- og utland.

  • Oppfordre til kontakt med brukere av stiftelsens tjenester og vektlegge ledelsens vilje til å skape inspirasjon og samarbeid med faglige miljøer og fora.

  • Styrebehandle hovedlinjene for stiftelsens forskning og at disse følges opp i det strategiske arbeidet i stiftelsens ledelse.

 2. Å forestå stiftelsens forvaltning ved bl.a. å:

  • ansette og avsette administrerende direktør,

  • påse at sammensetningen av staben er tilpasset de oppgaver som stiftelsen har og skal gå inn for i fremtiden, herunder spesielt holde seg orientert om administrerende direktørs ansettelser og avskjedigelser av ledende personale som rapporterer direkte til administrerende direktør.

  • påse at stiftelsen har et godt arbeidsmiljø.

  • Godkjenne arbeidsprogrammer, økonomiske rammer og budsjett,

  • påse sunn drift, selvbærende økonomi og opplegg av forsvarlige reserver,

  • treffe beslutning om fastsettelse av resultatregnskap og balanse,

  • oppnevne revisor som skal være statsautorisert,

  • avgi rapporter, regnskap etc. som er pålagt stiftelsen av eksterne myndigheter,

  • fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelsen skal godkjennes av Miljøverndepartementet.

§8 - Forpliktelse av stiftelsen

Stiftelsens signatur tegnes av styrets leder og et annet styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§9 - Styrets møter

Styrets leder eller den som bemyndiges, innkaller til styremøte. Det skal innkalles til styremøte hvis det forlanges av minst halvparten av medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Administrerende direktør deltar i styremøtene uten stemmerett.

Styrets beslutninger fattes ved simpelt flertall. For å være gyldige må et vedtak ha tilslutning av minst fire medlemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra møtene. Styremedlemmer har rett til å få eventuelle dissenser protokollført.

§10 - Administrerende direktør

Administrerende direktør har den daglige ledelse av stiftelsen. Administrerende direktør forbereder også de saker som skal behandles av styret, og setter dets avgjørelser ut i livet.

§11 - Forandring av vedtektene

Endringer i disse vedtektene kan besluttes av styret med to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to på hverandre følgende møter med minst tre måneders mellomrom. Endringer i formålsparagrafen skal i tillegg godkjennes av Miljøverndepartementet og Norges forskningsråd.

§12 - Kontroll av statsmidler

Riksrevisjonen skal ha adgang til å kontrollere at bevilgede statsmidler nyttes etter forutsetningene. Den har rett til å kreve alle opplysninger som finnes påkrevd for denne kontroll.

Riksrevisjonen kan i den utstrekning som finnes nødvendig selv foreta undersøkelser hos stiftelsen.

§13 - Opphør

Stiftelsens virksomhet kan bare opphøre ved beslutning av styret med to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to på hverandre følgende styremøter sammenkalt med minimum tre måneders mellomrom. Stiftelsens midler skal i tilfelle besluttes anvendt slik at det formål stiftelsen har søkt å tjene blir tilgodesett best mulig.

Vedtektene ble sist endret etter vedtak i styremøtet 18. juni 2012.