Analyse av uorganiske ioner og gasser

NILU tilbyr prøvetaking og analyse av partikler, ulike gasser og nedbør.

Luftforurensinger en betegnelse på forbindelser - gasser eller partikler - som kan forårsake skader i miljø og helse når de slippes ut til luft. Luftforurensing har både naturlige og menneskeskapte kilder. Eksempler på klassiske luftforurensninger er sulfater (SO4), Nitrogenoksider (NOx) og karbonmonoksider (CO). 

Utslipp av partikler har ofte de samme kildene som gassutslipp. Partikler kan også dannes i atmosfæren gjennom kjemiske reaksjoner. 

NILU har lang erfaring med prøvetaking og analyse av partikler, ulike gasser og nedbør. Instituttet utfører årlig flere tusen analyser av en rekke ulike komponenter gjennom den nasjonale luftovervåkningen. 

Partikler og gasser som kan måles ved NILU:

NO2
SO2
NH3
HF
HNO3
Edikksyre
Maursyre
HCl
Hgº