Marine oljer og fisk

De fleste miljøgifter er fettløselige, og tas opp av og akkumuleres i fisk.

Det er gitt grenseverdier for mange miljøgifter i fisk og fiskeoljer. Dette gjelder blant annet dioksiner, PCB, PAH og flere metaller. For å kunne tilfredsstille kravene, må de analytiske metodene innfri strenge krav, og laboratoriet må kunne dokumentere kvalitet.

NILU har lang erfaring med analyser av fisk og fiskeoljer, og gjør bestemmelser av miljøgifter i svært lave konsentrasjoner.

NILU bestemmer en rekke ulike komponenter i fisk og marine oljer som et ledd i kvalitetskontrollen til flere produsenter.

NILU utfører også stadig analyser av marine organismer for overvåking av kyst og innsjøer for organiske miljøgifter og metaller.

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument
Se akkrediteringsdokument, signert