Utslipp

Overvåkning og måling av utslipp til luft, vann og jord er grunnleggende for en fullgod forståelse av risikoen et stoff eller en stoffgruppe utgjør. Utslippsmålinger er også viktig for å sette inn de riktige tiltak for å begrense effekter både for mennesker og miljøet.

Utslippsprøvetaking og den påfølgende kjemiske analysen må samordnes og koordineres før et eventuelt prosjekt settes i gang. NILU har lang erfaring med utslippsovervåkning, og vil gjerne bistå med koordinering av prøvetaking og kjemiske analyser av utslippsprøver.

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument
Se akkrediteringsdokument, signert