Utslipp

NILU tilbyr koordinering av prøvetaking og kjemiske analyser av utslippsprøver.

Overvåkning og måling av utslipp til luft, vann og jord er grunnleggende for en fullgod forståelse av risikoen et stoff eller en stoffgruppe utgjør. Utslippsmålinger er også viktig for å sette inn de riktige tiltak for å begrense effekter både for mennesker og miljøet.

Utslippsprøvetaking og den påfølgende kjemiske analysen må samordnes og koordineres før et eventuelt prosjekt settes i gang. NILU har lang erfaring med utslippsovervåkning, og vil gjerne bistå med koordinering av prøvetaking og kjemiske analyser av utslippsprøver.