Gå til innhold

Fortsatt høye konsentrasjoner av miljøgifter i Sør-Varanger grunnet utslipp fra Russland

Nikel
Foto: Utsnitt av bilde av Лобанов Вячеслав, juli 2011, Wikipedia Commons

NILU – Norsk institutt for luftforskning har gjort målinger av luft- og nedbørkvalitet i Sør-Varanger siden 1974. Bakgrunnen er utslipp av forurensning fra nikkel­smelteverkene på russisk side som påvirker miljøet i grenseområdene Norge-Russland. Nåværende måleprogram finansieres av Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.

Grenseområdene mellom Russland og Norge er rike på metaller og mineraler. Ved byen Nikel i Russland har det vært smelteverk siden 1930-tallet som produserer nikkel. Malmen som videreforedles er rik på nikkel og andre tungmetaller, men inneholder også en viss mengde svovel (~5-6 %). Dette medfører at smelteverkene slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Disse utslippene påvirker luftkvaliteten og miljøet i grenseområdene.

Utslippene fra briketteringsanlegget i Zapoljarnij og smelteverket i Nikel utgjør omlag 100 000 SO2 pr år. Dette er mer enn fem ganger Norges samlede utslipp. I tillegg slippes det ut tungmetaller som nikkel, kobber, kobolt og arsen.

Kart over grenseområdene mellom Norge og Russland
Utslippskilder (Zapoljarnij og Nikel) og målestasjoner for luftkvalitet, nedbørkvalitet og meteorologiske forhold i grenseområdene mellom Norge og Russland.

Resultatene fra NILUs målinger i perioden april 2012 – mars 2013 er nå offentlig (NILU OR 42/2013.pdf). Et sammendrag av resultatene er gitt i Tabell 1 og Tabell 2. Målingene viser at nivåene av SO2 og tungmetaller er høyt, både når det gjelder årsmiddelkonsentrasjoner (i gjennomsnitt over et kalenderår) og når det gjelder maksimumskonsentrasjoner i såkalte episoder. En episode er når røykfanen fra pipene ved smelteverkene sveiper over målestasjonen og gir kortvarige, forhøyede konsentrasjoner.

Tabell 1: Viktige nøkkeltall for SO2 for perioden april 2012 – mars 2013.

Svanvik ligger nærmest utslippene i Nikel, men det er Karpdalen nord for smelteverkene som stort sett har de høyeste konsentrasjonene og de fleste overskridelsene.

Luftkvaliteten i Karpdalen har medført brudd på norsk lovgivning hvert år siden 2010 når det gjelder SO2. I herværende rapport er det overskridelse av grenseverdi for døgn, seks døgnmiddelverdier over 125 µg/m3 i 2012 mens norsk lov tillater tre overskridelser. Nasjonalt mål for døgnmiddel er overskredet både på Svanvik og i Karpdalen (grensen er 90 µg/m3 med ingen tillatte overskridelser), merk dog at nasjonalt mål ikke er juridisk bindende. I tillegg var gjennomsnittskonsentrasjonen for vinteren 2012/13 i Karpdalen 26,2 µg/m3, mens norsk grenseverdi er 20 µg/m3.

Årsaken til at Karpdalen har den største miljøbelastningen er at fremherskende vindretning er fra sør om vinteren. Sørlig vind bringer utslippene fra Nikel nordover, bort fra Nikel by og inn over norsk område i Jarfjord og Karpdalen. Karpdalen mottar også forurenset luft både fra Zapoljarnij (fra sør-øst) og fra Nikel (fra sør).

NILU har også utplassert passive prøvetakere på Viksjøfjell. Disse gir gjennomsnitt over 14 dager. Disse målingene viser gjennomsnittskonsentrasjon av SO2 rundt 25-30 µg/m3. Viksjøfjell ligger rett nord for Zapoljarnij og mottar luft derfra når vinden står fra sør.

Når det gjelder tungmetaller gjøres det prøvetaking og analyse av tungmetaller både i luft og nedbør på Svanvik og i Karpdalen. Nikkel, kobber, kobolt og arsen regnes som spormetaller fra smelteverkene.

De viktigste resultatene er gitt i Tabell 2. Igjen ser man at de høyeste konsentrasjonene er i Karpdalen vinterstid. Norske grenseverdier, dvs. målsettingsverdier (”target value”) for tungmetaller er 20 ng/m3 for nikkel og 6 ng/m3 for arsen gitt som årsmiddel (gjeldende fra 1. januar 2013). Ellers bør det bemerkes at for tungmetaller sees det en klar økning i avsetning etter år 2004 sammenlignet med tiden før 2004.

Denne økningen sees også i andre måleprogrammer, bl.a. NIVAs overvåkning av innsjøkvalitet og analyser av tungmetaller i mose (Eilif Steinnes og medarbeidere). De norske måleresultatene av tungmetaller samsvarer ikke med de offisielle russiske utslippstallene.

Tabell 2: Middelverdier av metaller i luft på Svanvik og i Karpdalen sommerhalvåret 2012 og vinterhalvåret 2012/13

NILU har godt samarbeid med Murmansk Hydrometeorologiske institusjon (MUGMS) som er vår russiske motpart når det gjelder målinger. MUGMS og NILU bruker i dag likeverdige målemetoder og har sammenlignbare resultater. Også de russiske målingene er i dag åpent tilgjengelige for allmennheten, men de russiske og norske grenseverdiene for luftkvalitet er til dels veldig forskjellige slik at oppfatningen og vurderingen av miljøsituasjonen kan være svært ulik i de to land.

Utslippene fra smelteverkene på russisk side påvirker miljøet i grenseområdene på begge sider av grensen. Det har tidligere vært bebudet tiltak på russisk side for å redusere utslippene, men foreløpig er det ingen nedgang i utslipp. Overvåkingsprogrammene i grenseområdene mot Russland gir verdifull kunnskap om miljøtilstanden i området. I så henseende er NILUs målinger og rapporter et godt bidrag til å dokumentere konsentrasjoner og verdier av de ulike miljøgiftene.

Andre nyttige lenker:

Miljødirektoratet (www.miljodirektoratet.no)
Klima- og miljødepartementet: (www.regjeringen.no/nb/dep/kld.html?id=668)