Gå til innhold

90 MNOK til forskningsinfrastruktur for å forstå karbonsyklusen

Birkenes

Oslo, 26. juni 2015: Forskningsrådet støtter etableringen av forsknings­infrastrukturen ICOS-Norge med 90 millioner kroner. Forskningsrådet skal dele ut nærmere 1,3 milliarder kroner til forsknings­anlegg, laboratorier, utstyr og databaser de kommende årene. 29 prosjekter har sluppet gjennom nåløyet, og ett av dem er altså ICOS-Norge, det norske bidraget til forsknings­infrastrukturen ICOS (Integrated Carbon Observation System), der NILU er en av hovedpartnerne.

Unike målinger

– Som en av hovedpartnerne i ICOS, betyr denne tildelingen mye for NILU, forteller seniorforsker Cathrine Lund Myhre i NILUs avdeling for atmosfære og klima.

– Slik infrastrukturen er planlagt, skal ICOS-Norge bidra med langsiktige observasjoner av klimagasser, forståelse av utslipp og deres regionale dynamikk. Vi snakker om målinger av særlig karbondioksid, metan og lystgass i Norge, inkludert norske territorier, den nordlige delen av Nord-Atlanteren og farvannene rundt Svalbard. Målingene skal benyttes i et modellsystem som beregner utslippene, basert på observasjonene. Dette vil sette oss i stand til å evaluere effekten av ulike klimatiltak på en langt bedre måte.

Nasjonalt samarbeid

ICOS-Norge ledes av Uni Research AS, med NILU, CICERO, NIVA, NERSC, Skog og landskap, HI, Bioforsk, Universitetet i Bergen og NPI som partnere.

NILUs rolle i samarbeidet er å lede alt arbeid med atmosfæredata. I tillegg har instituttet ansvar for den integrerende aktiviteten som kobler alle deler av infrastrukturen sammen, og sørger for best mulig informasjon om den norske karbonbalansen på regional skala – på tvers av land, hav og atmosfære.

Finansierer målinger til havs

I tillegg til finansieringen av ICOS-Norge, yter NFR i samarbeid med Storbritannia midler til ICOS Ocean Thematic Centre (OTC). Dette er et ledd i arbeidet med å støtte opp under norske forskeres ledende internasjonale rolle innen utvikling og organisering av karbonmålinger til havs.

Modell som viser målinger på Birkenes
Variasjonen av CO2 målt på Birkenesobservatoriet i perioden 2009-2014.