Gå til innhold

NILU måler flyktige organiske forbindelser (VOCs) i Chile

Quintero-Puchuncavi Bay
Foto: Susana Lopez-Aparicio

Over en periode på 4 måneder har NILU målt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (VOCs) i lufta i de chilenske kommunene Quintero-Puchuncaví og Concón i Valparaíso-regionen. Målingene utføres på oppdrag fra det chilenske miljøverndepartementet. Så langt viser måleresultatene ingen tegn til at VOCs-utslipp fra industriområdet påvirker luftkvaliteten i nærliggende boligområder.

Norbert Schmidbauer
Seniorforsker Norbert Schmidbauer, NILU. Foto: Ingar Næss

NILU ble kontaktet høsten 2018, etter at det hadde vært flere episoder med illeluktende utslipp fra industrivirksomhet i disse områdene, forteller seniorforsker Norbert Schmidbauer fra NILUs avdeling for måle- og instrumentteknologi.

– Det chilenske miljøverndepartementet ønsket hjelp fra en uavhengig aktør, som kunne gå inn og gjennomføre målekampanjer i de aktuelle områdene.

Oppdraget NILU fikk gikk ut på å kartlegge konsentrasjoner av flyktige organiske forbindelser i lufta.  I tillegg skulle forbindelsene, om mulig, spores tilbake til kildene – som da mest sannsynlig er industrivirksomheten i nærområdet.

Bakgrunnen for oppdraget

I både Quintero-Puchuncaví og Concón foregår det ulike former for industrivirksomhet like ved boligområder og skoler. Blant virksomhetene er et oljeraffineri i Concón, og to kullkraftverk, en koppersmelter og flere anlegg som driver med mottak, mellomlagring og distribusjon av petrokjemiske produkter

Tilbake i august-september 2018 inntraff det en eller flere episoder der det kan ha blitt sluppet ut store mengder forurensende stoffer i lufta.  Flere hundre mennesker oppsøkte sykehusene på grunn av ulike symptomer som de mente hadde sammenheng med utslipp til luft, og det var også mye medieoppmerksomhet i forbindelse med dette.

For å undersøke saken benyttet de lokale myndighetene et nyinnkjøpt måleinstrument. Målingene utført med dette viste svært høye konsentrasjoner av metylkloroform, nitrobenzen, butan og toluen i flere uker på rad i hele det gjeldende området.

Feilaktige måleresultater fra tidligere

– De konsentrasjonene av metylkloroform som har blitt omtalt i media er så høye at de rett og slett må være feil, sier Schmidbauer.

– Vi snakker om en faktor på flere millioner ganger høyere enn sannsynlig, så vi antar at instrumentet som ble brukt ikke har vært kalibrert på riktig vis.

Schmidbauer forklarer videre at metylkloroform er et stoff som er vedtatt utfaset under Montréalprotokollen. Det betyr at det ikke er tillatt verken produsert eller brukt, og det overvåkes via målestasjoner og observatorier over hele verden. Før metylkloroform ble forbudt var konsentrasjonen i luft globalt på noe over 100 ppt (parts per trillion), per i dag ligger det på rundt 2 ppt.

De tidligere målingene utført i Quintero-Puchuncaví viste resultater på rundt 200 ppm (parts per million), det vil si at stoffet må ha blitt brukt i stor skala. Det regner NILU-forskerne som svært usannsynlig, og deres senere målinger viser da også en gjennomsnittlig konsentrasjon av metylkloroform i lufta på ca. 1,7 ppt.

– Både media og folk flest vil gjerne vite hva slags stoffer luftforurensningen i høst besto av, og hvordan luftkvaliteten faktisk er i området. Siden NILU ikke var der og tok prøver i august og september kan vi dessverre ikke si noe om det som skjedde da, sier Schmidbauer, – men vi forstår at folk er bekymret og ønsker seg svar.

Lokale skoler er med og måler

Susana Lopez-Aparicio
Seniorforsker Susana Lopez-Aparicio, NILU. Foto: StudioF2 Fotograf Ingar Næss

NILU startet prøvetaking i november 2018, og har senere tatt prøver i desember 2018 samt i januar og februar 2019. Hoveddelen av prøvetakingen har vært utført av NILU i samarbeid med en gruppe fra departementet. I tillegg har beboere i nærområdet og lokale skoler blitt involvert, de har bidratt med å ta prøver når de har kjent sterk lukt i nabolaget.

– Strategien vår har vært å forsøke å registrere de høyeste konsentrasjonene av VOCs i lufta, forklarer seniorforsker Susana Lopez-Aparicio fra NILUs avdeling for by og industri.

– Derfor har vi ikke tatt prøver kontinuerlig, men heller satset på å ta prøver når folk kjenner sterk lukt, når det har vært synlig aktivitet på fabrikkene det gjelder, og når det er lite vind.

NILUs måleresultater

I arbeidet har NILU benyttet to ulike målemetoder. En av dem er en svært presis metode, men når du bruker denne må du på forhånd bestemme deg for hvilket stoff du ser etter. NILU-forskerne benyttet denne metoden til å se etter rundt 40 ulike forbindelser, blant dem metylkloroform, etan og propan.  Den andre metoden er mer universell, og går over lengre perioder. Den er særlig aktuell å bruke når man ønsker å identifisere ukjente organiske forbindelser.

Også for nitrobenzen, butan og toluen fant NILU-forskerne svært lave konsentrasjoner i lufta. Målingene av nitrobenzen oversteg aldri en deteksjonsgrense på 0,1 ppb (parts per billion), mens butan og toluen også kun forekom i svært lave ppb-nivåer.

– Det er umulig for oss å si at konsentrasjonene av disse stoffene i lufta ikke har vært høyere på et tidligere tidspunkt, sier Lopez-Aparicio.

– Men særlig for metylkloroform ville nivåer over normalen blitt registrert på atmosfæreobservatorier andre steder i verden, fordi det som nevnt er et forbudt stoff som overvåkes svært nøye.

I Quintero-Puchuncaví viste NILUs målinger også lave til moderate nivåer av hydrokarboner fra olje- og gassrelaterte produkter i de omkringliggende boligområdene.

Innenfor tillatte rammer

– Med unntak av benzen finnes det ingen grenseverdi for flyktige organiske forbindelser i uteluft, forklarer Lopez-Aparicio.

– For benzen fant vi nivåer på mellom 0,3 og 1 mikrogram per kubikkmeter luft (µg/m3), mens grenseverdien ligger på 5 µg/m3 som årsgjennomsnitt. For alle stoffene fant vi nivåer som er lavere enn det som er tillatt for industriell bruk.

I Concón ligger det et olje- og gassanlegg og et raffineri. Der målte NILU-forskerne høyere konsentrasjoner av flyktige organiske forbindelser, særlig om natten. I løpet av måleperioden rapporterte beboere som bor i boligstrøk bare noen hundre meter fra de to virksomhetene flere episoder med svært sterk lukt. Men målingene viste fortsatt ikke verdier over grenseverdien for benzen i uteluft.

Hva skjer videre?

Første utkast av sluttrapporten for de utførte målingene ble oversendt miljømyndighetene i Chile før påske, og NILU håper å ha den endelige rapporten klar i begynnelsen av mai. Deler av rapporten er allerede ferdigstilt, og har blitt presentert for myndigheter, media og de deltakende skolene og beboerne i Quintero-Puchuncaví og Concón.

– Vi har ikke avtalt flere oppdrag i Chile, sier Schmidbauer, – men har diskutert med myndighetene om å hjelpe til med å etablere et laboratorium som kan ta seg av analyse av flyktige organiske forbindelser.

– Det kunne også være nyttig å gjenta målingene av VOCs om vinteren, når spredningsforholdene er dårligere, skyter Lopez-Aparicio inn.

De to er åpne for å utføre flere oppdrag i Chile, men understreker at det på lang sikt vil være mer fordelaktig å bygge opp tilsvarende målekompetanse ved lokale forskningsinstitusjoner. I så tilfelle vil det være viktig å samtidig etablere uavhengige fasiliteter for analyse av prøver, samt helsefaglige instanser som kan evaluere resultatene i forhold til aktuelle tiltak.

– Forskning er avhengig av tillit, avslutter Schmidbauer, – og den tilliten bygges opp over tid og gjennom uavhengig, transparent virksomhet.