Gå til innhold

Norskledet EU-prosjekt skal redusere plastforsøpling

Plastavfall på en strand i Tromsø
Foto: Dorte Herzke, NILU

Det nyoppstartede EU-prosjektet EUROqCHARM skal etablere standardiserte metoder for overvåking og vurdering av plast i miljøet.

Prosjektet ledes av Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Fra Norge har de med seg NILU – Norsk institutt for luftforskning, SALT og CHIRON, i tillegg kommer 11 andre europeiske nøkkelaktører innen plastforskningsfeltet.

Makro-, mikro- og nanoplast

NIVA har gjennom EUROqCHARM-prosjektet fått to millioner euro for å etablere bedre, standardiserte metoder for overvåking og vurdering av makro-, mikro- og nanoplast i miljøet. Som Norges ledende forskningsinstituttene på kvalitetssikring og analyse av mikroplast, skal NIVA og NILU arbeide for å nå dette ambisiøse målet innen 2024.

– Vi skal se på makroplast, mikroplast og nanoplast i ferskvann og sjøvann, på land og i bunnsediment, i levende organismer og i luften. Prosjektet vil levere den nødvendige metodiske støtten for å få på plass solide, langsiktige strategier for å håndtere plastforurensning, sier Bert van Bavel, sjefsforsker i NIVA og prosjektkoordinator for EUROqCHARM.

– Vi vet så langt lite om forekomsten av makroplast, mikroplast og nanoplast i luft, og det er her NILU kommer inn, sier Dorte Herzke, seniorforsker ved NILU. – Vi skal bidra ved å se på eksisterende metodikk og finne de beste løsningene for makroplast, mikroplast og nanoplast i luft og nedbør, som regn og snø.

Vil styrke overvåkningskapasiteten

EUROqCHARM skal evaluere dagens metoder for vurdering av plastforurensning, standardisere dem på europeisk nivå, og styrke den europeiske overvåkningskapasiteten basert på de nye retningslinjene.

Det finnes i dag rikelig med bevis for at plastforurensning finnes stort sett overalt rundt oss, eksempelvis i form av strandsøppel, plast i havet, mikroplast i mat og i luften. I kampen mot plastforurensningen er det avgjørende med robuste og langsiktige strategier. Dette krever en inngående forståelse av plastforurensningsproblemet – og der spiller standardiserte metoder for prøvetaking, analyse og rapportering en nøkkelrolle.

Imidlertid er situasjon i dag slik at plast blir prøvetatt, analysert og rapportert på forskjellige måter rundt om i verden. Metodene er også stadig i endring.

Trenger standardiserte metoder

– Mangel på standardiserte metoder for innsamling og rapportering av data er et stort hinder for både overvåkning og i implementeringen av skadebegrensende tiltak. I EUROqCHARM-prosjektet vil vi med et kritisk blikk gå gjennom de aller beste analysemetodene, og sammen med 30 ekspertlaboratorier i Europa teste disse metodene, sier van Bavel.

– I fellesskap med interessenter fra blant annet Miljødirektoratet, Standard Norge, AMAP, UNEP og industrien, skal vi ta standardiseringen av målemetoder for plast i miljøet flere skritt videre, sier NIVA-forskeren.

En fremtidig standardisering for overvåking og vurdering av plast vil muliggjøre sammenligning av data, som igjen vil danne grunnlaget for europeiske og internasjonale retningslinjer og reguleringer. Dette vil støtte beslutningstakerne, industrien og de vitenskapelige miljøene i deres forsøk på å redusere miljøpåvirkningen fra plastforurensning.

Dette prosjektet mottar støtte fra European Horizon 2020 under tilskuddsavtale n°101003805