Gå til innhold

Nikel: 100 års bergverkshistorie, 47 år med NILU-målinger

Det ryker ikke lenger fra pipene på smelteverket i Nikel. Illustrasjonsfoto: Benjamin Flatlandsmo Berglen

I år markerer vi 100 år med gruvedrift, smelteverk og utslipp fra russiske Nikel, rett på andre siden av Pasvikelva i Finnmark. I 47 av årene har NILU overvåket luftforurensningen fra norsk side av grensen.

Området øst for Pasvikelva i Finnmark var finsk område fra 1920 og fram til 2. verdenskrig, og det var finnene som oppdaget nikkel i berggrunnen i 1921. Etter 2. verdenskrig bygget russerne opp igjen smelteverket i Nikel og satte det i drift.

NILU-målinger på Svanvik siden 1974

Våren 1973 fikk Røykskaderådet i samarbeid med NILU i oppdrag av Miljøverndepartementet å utarbeide en landsoversikt over luftforurensningstilstanden i Norge. Et av hovedkriteriene for å gjøre målinger var at kommunen hadde et relativt stort utslipp av svoveldioksid (SO2) og industristøv.

Leif Otto Hagen
Leif Otto Hagen la grunnlaget for NILUs måleprosjekt i grenseområdene. Foto: NILU

Kirkenes og Pasvikdalen var blant stedene som fikk tildelt målestasjoner, målingene der startet opp 1974. Dermed er Svanvik målestasjon i Pasvikdalen en av de eldste stasjonene NILU har, med mer enn 47 år sammenhengende målinger av luftkvalitet.

På 1970- og 80-tallet importerte det sovjetiske, statseide smelteverket malm fra Norilsk i Sibir. Denne malmen inneholdt mye svovel og utslippene den gang var store, over 400 000 tonn SO2 pr. år. NILU målte høye konsentrasjoner av svoveldioksid SO2 og tungmetaller i grenseområdene.

NILU-kollega Leif Otto Hagen var ansvarlig for måleprosjektet. Han var en kunnskapsrik og strukturert fagperson med godt overblikk. Rapportene fra det landsdekkende måleprosjektet er interessante og historisk viktige.

Alt var med andre ord ikke bedre før, spesielt ikke med tanke på forurensning.

Måleprogrammet pågår fortsatt

NILU har i dag målestasjoner på Svanvik og i Karpdalen finansiert av Miljødirektoratet. Resultatene fra måleprogrammet publiseres i årlige rapporter og årsrapporten for 2020 er nå tilgjengelig.

De senere årene har utslippene fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarni i Russland blitt mindre. Nedgangen i SO2-utslipp sees tydelig som en nedgang i SO2-konsentrasjonene i lufta, med tilhørende bedring av den målte luftkvaliteten på Svanvik og i Karpdalen. Norske grenseverdier for luftkvalitet har vært overholdt begge steder siden 2017.

Årsmiddelverdier av SO2 på Svanvik (1974-2020) og i Karpdalen (1986-1994 og 2009-2020). Grenseverdi for beskyttelse av økosystemet er 20 mikrogram per kubikkmeter luft (µg/m3), gjeldende fra 4. oktober 2002, markert med rød strek.

23. desember 2020 ble smelteverket i Nikel lagt ned og utslippene stilnet. Heretter skal malmen sendes til Monchegorsk for viderebehandling eller selges på verdensmarkedet. Nedleggelsen av smelteverket i Nikel er en gladnyhet for miljøet. Men ettervirkningene av 80 år med forurensende utslipp vil fortsette å påvirke vann og jordsmonn i området i mange tiår framover. Smelteverket i Nikel var en hjørnesteinsbedrift og nedleggelsen medfører også store sosiale endringer for Nikelsamfunnet.

Det viktige arbeidet som ikke synes

I løpet av de 47 årene med målinger er det langt over 100 NILU-kollegaer som har arbeidet på prosjektet. Blant disse kollegaene vil vi trekke fram tre som har arbeidet med datainnhenting, kvalitetskontroll og tallbearbeiding. Dette er et arbeid som ikke synes utad, men som er uhyre viktig for å få gode og robuste måleresultater.

Mona Johnsrud (t.v.) og Rita Larsen Våler. Foto: Ingar Næss

Kari Arnesen arbeidet på prosjektet i mange år, men er nå NILU-pensjonist. Mona Johnsrud og Rita Larsen Våler har arbeidet på NILU i mer enn 30 år og 20 år. Disse tre og flere har gjort et grundig, nitid og viktig arbeid på mange prosjekter, ikke bare måleprosjektene i grenseområdene mot Russland.