Gå til innhold

Etablerer forskningsalliansen NORIN

Foto: Pixel & co

Forskningsinstituttene NILU, NIVA og IFE er enige om å danne forskningsalliansen NORIN. Alliansen blir en ny, norsk tungvekter innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet.

Instituttets administrerende direktører møttes tirsdag 26. april i NILUs lokaler på Kjeller for å signere samarbeidsavtalen. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var til stede på arrangementet, sammen med representanter fra KLD, Norges forskningsråd og Miljødirektoratet.

Videre planer

De tre instituttene omtaler samarbeidet som en forskningsallianse, men legger ikke skjul på at de har en langsiktig ambisjon om å danne et felles forskningskonsern.

De tre administrerende direktørene, fra venstre Nils Morten Huseby (IFE), Tor-Petter Johnsen (NIVA) og John Rune Nielsen (NILU) ser fram til store muligheter i en tettere allianse. Foto: Pixel & co

– Vi tror at NORIN på sikt vil bli Nordens ledende forskningsinstitutt innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet. Sammen er vi ca. tusen ansatte med fokus på kunnskap for omstilling til et bærekraftig samfunn og industriell fornyelse, sier John Rune Nielsen, administrerende direktør ved NILU.

De tre forskningsinstituttene er på hver sin kant godt etablert i sine fagfelt, men ser store muligheter i en tettere allianse.

– De store samfunnsutfordringene krever tverrfaglige og nye løsninger. NORIN-samarbeidet gjør at vi kan levere enda bedre på samfunnsoppdraget. Sammen med våre oppdragsgivere og kunder vil vi i enda større grad kunne bidra til innovative og samfunnsnyttige løsninger, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Stort samarbeidspotensial

Sammen skal NORIN-instituttene fremstå som komplementære, faglig fremragende og som et tyngdepunkt både nasjonalt og internasjonalt. Partene skal utvikle en felles strategi og felles mål som skal ligge til grunn for samarbeidet. Instituttene vil bruke samarbeidet til å fronte felles forsknings- og innovasjonspolitiske interesser overfor myndigheter og virkemiddelapparatet. Samarbeid om felles profilering på sentrale arenaer og konferanser vil også være aktuelt.

– Vi er store forskningsmiljøer med betydelig nasjonal og internasjonal tilstedeværelse, og vi har de beste forutsetningene for å være foretrukken FoU-partner for offentlige aktører, industri og næringsliv fremover. NORIN-instituttene utfyller hverandre godt faglig, og vi er godt fornøyde med å se at samarbeidspotensialet er enda større enn vi antok da utredningen startet for tre år siden, sier  Tor-Petter Johnsen, administrerende direktør ved NIVA.

Seniorforsker Hilde Uggerud viste klima- og miljøministeren rundt i NILUs kjemiske laboratorier. Foto: Pixel & co
NORIN-instituttene

Om IFE:

Institutt for energiteknikk (IFE) er en selveid stiftelse etablert i 1948. IFEs visjon er forskning for en bedre fremtid. Vi ser det som en del av vårt samfunnsoppdrag å være en kompetent og fremtidsrettet partner for norsk industri og næringsliv for å utvikle mer bærekraftig virksomhet og innovasjon blant eksisterende bedrifter, og stimulere til fremvekst av nytt næringsliv. IFE tilbyr et bredt spekter av forskningstjenester innen energi, miljø og digitalisering.

Om NILU:

NILU – Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse etablert i 1969. Våre kjerneområder er atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter og bærekraftige miljø- og klimaløsninger. NILUs forskning og kompetanse skal bidra til å bevisstgjøre samfunnet om årsaker til og konsekvenser av klimaendringer og forurensning. Vi skal gjøre kunnskap innenfor instituttets kjerneområder synlig og tilgjengelig slik at den kan bli nyttig for samfunnet, og tjenestene vi leverer er tett koblet til forskningen vår.

Om NIVA:

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise.