Gå til innhold

PARC: Et europeisk samarbeid for å forbedre kjemisk risikovurdering

Foto: Colourbox

Det europeiske partnerskapet for risikovurdering av kjemikalier (PARC) ble lansert i Paris 11. mai. Partnerskapsprogrammet skal utvikle neste generasjons risikovurdering av kjemikalier, og inkluderer både menneskers helse og miljøet i en «One Health»-tilnærming.

PARC skal bidra til å støtte EUs kjemikaliestrategi for bærekraft og den europeiske Grønne giv-avtalens ambisjon om null forurensning (Zero Pollution Plan).

PARC har som mål å samle et bredt fellesskap av forsknings- og helseinstitusjoner for å fremme forskning, dele kunnskap og forbedre ferdigheter innen kjemisk risikovurdering. Resultatene av dette partnerskapet vil bli brukt til å støtte nye europeiske og nasjonale strategier for å redusere eksponering for farlige kjemikalier og deres innvirkning på helse og miljø.

Vil utvikle nye verktøy

Målsetningen er å generere nye, lett tilgjengelige og  data til bruk for risikovurdering, samt nye vurderingsmetoder og verktøy. Mer spesifikt vil PARC utvikle verktøy for å identifisere nye, mindre farlige stoffer, i tråd med bærekraftige utviklingstilnærminger.

PARC har sterke ambisjoner om vitenskapelig samarbeid. Partnerskapsprogrammet gir de ulike risikovurderingsaktørene en unik mulighet til å samarbeide utover ordningene og timeplanene knyttet til de ulike sektorspesifikke regelverkene. Ved å identifisere muligheter for samkjøring av innsatsen på nasjonalt og europeisk nivå vil det optimalisere ressursene dedikert til kjemisk risikovurdering og overvåking, og sette fart på fremgangen innen disse områdene.

Partnerskapet bygger på tidligere innsats, spesielt tiltakene som er utført som en del av det europeiske fellesprogrammet HBM4EU (Human Biomonitoring for Europe), som avsluttes sommeren 2022. I tillegg vil PARC bygge videre på arbeid utført i ulike europeiske prosjekter og programmer, som bl.a. EURION– og ASPIS-klyngene EU-ToxRisk og EuroMix.

Partnere fra hele Europa

Per i dag involverer PARC nesten 200 partnere fra 28 land, samt tre EU-byråer (Det europeiske miljøbyrået – EEA, Det europeiske kjemikaliebyrået – ECHA og Den europeiske myndigheten for mattrygghet – EFSA). Det samler offentlige partnere fra hele kontinentet, inkludert europeiske og nasjonale risikovurderingsbyråer, universiteter og offentlige forskningsorganisasjoner. Fem generaldirektorater i EU-kommisjonen (DG-RTD, DG-GROW, DG-ENV, DG-SANTE og JRC) samt departementene i de involverte landene bidrar til styringen av PARC og vil overvåke dets aktiviteter. Per i dag deltar NILU og 7 andre norske organisasjoner i dette store prosjektet.

NILU vil bidra til PARC via Avdeling for miljøkjemi (MILK) og Avdeling for miljøeffekter og bærekraft (IMPACT). Sammen med de andre PARC-partnerne vil NILU-forskere jobbe med utviklingen av et tidlig varslingssystem, ytterligere fremskritt innen risikovurdering av kjemikalier, og utviklingen av en Safe and Sustainable by Design (SSbD)-verktøykasse for kjemikalier. NILU vil bl.a. bygge videre på vitenskapelig kompetanse og verktøy for risikohåndtering av nanomaterialer utviklet innenfor det NILU-koordinerte EU H2020-prosjektet RiskGONE, i tillegg til en rekke andre nasjonale og internasjonale prosjekter og internt finansierte strategiske aktiviteter.

Partnerskapsprogrammet varer i sju år og er planlagt avsluttet våren 2029. PARC har et estimert budsjett på 400 millioner euro. Halvparten finansieres av EU-kommisjonen og resten av partnerlandene. ANSES koordinerer partnerprogrammet.