Datasenter

Datasamling utgjør en viktig uavhengig kilde til informasjon for testing og utvikling av modeller, vurdering av trender og ikke minst som et virkemiddel for å sikre nær kontakt mellom forskere og brukere av informasjon. Aktiviteten danner et viktig fundament for internasjonal politikkutforming for utslippsreduksjoner.

NILU har en internasjonalt ledende rolle innen organisering, innsamling og lagring av målinger fra atmosfærisk forskning og måleprogrammer. Denne aktiviteten har vært sentral på instituttet siden måleprogrammet for grenseoverskridende luftforurensninger ble etablert i 1972. NILU fikk da oppgaven med å samle sammen data fra hele Europa.

EMEP

Antallet stasjoner og variabler som overvåkes har økt betraktelig siden 1972, og aktiviteten er i dag formalisert og i en stor grad finansiert gjennom FN's EMEP-program (European monitoring and evaluation programme). Programmet danner et langsiktig fundament for internasjonal politikkutforming for utslippsreduksjoner.

Dette har medført at også andre konvensjoner og programmer har valgt å dra nytte av EMEP-infrastrukturen (http://ebas.nilu.no). Derfor er også datasenterne for HELCOM, OSPAR og AMAP, som overvåker tilførsel av forurensning til hhv. Østersjøen, Nordsjøen og Nord-Atlanteren og Arktis, integrert med EMEP-databasen på NILU.

Siden 2010 har NILU også vært "World Data Centre for Aerosols" under WMO-GAW (www.gaw-wdca.org).

NADIR

NILU har hatt ansvar for databaseaktiviteter i mer enn 50 ulike EU-finansierte prosjekter; en rekke av disse gjennom NADIR databasen som ble etablert i 1990 og er tilknyttet forskningsmiljøet rundt nedbrytning av stratosfærisk ozon (ozonlaget).

Basert på erfaringen med stratosfæriske målinger og kampanjer fikk NILU i oppdrag å bygge og drive databasen for validering av atmosfæremålinger fra den Europeiske satellitten Envisat på vegne av ESA.

Dette systemet har vært drevet av NILU siden tidlig på 2000 tallet og databasesamarbeidet med ESA forsetter med deres neste generasjon datasenter GECA hvor NILU bistår med kompetanse og erfaring om vitenskapelig dataorganisering.

GEOMON

Relatert til det internasjonale GEO/GEOSS-samarbeidet utviklet NILU gjennom GEOmon prosjektet en portal som muliggjør tilgang til data fra en rekke databaser gjennom et felles harmonisert grensesnitt, http://geomon.nilu.no.

Ved hjelp av utveksling av metadata mellom distribuerte systemer er det nå mulig å søke etter og laste ned data fra om lag 25 ulike databaser. Noen av disse er lokalisert på NILU, mens andre er lokalisert i Japan, USA, Canada, Russland, osv. Portalen er unik i sitt slag og gir forskere en oversikt over og tilgang til data som ikke tidligere var mulig. Systemet utvikles videre i det EU finansierte ACTRIS prosjektet.

Felles for arbeidet i EU og ESA prosjekter er at det kreves en grunnleggende kompetanse til målemetodikk og deres begrensninger, og at det er svært strenge krav til metadata (tilleggsinformasjon som forklarer kvalitet og anvendbarhet av målingene). Denne kompetansen er sentral i NILUs aktivitet og er essensiell for å kunne kombinere atmosfæreforskning med IT teknologi og levere vitenskapelige databasetjenester.