Internasjonalt samarbeid

Konvensjonen om grenseoverskridende luftforurensninger ble etablert på 1970-tallet. Dette var resultatet av et omfattende arbeid internasjonalt for å skape forståelse for at luftforurensningen kunne spres over landegrensene og gi negative effekter i andre land. Arbeidet ble ledet av NILU.

EMEP

NILU har siden fungert som et kjemisk koordinerende senter under EMEP (The European Monitoring and Evaluation Programme). Oppgavene inkluderer å utvikle målestrategi, anbefale metodikk, gi trening og støtte til landene, samt å kvalitetssikre og lagre data som mottas fra de over 40 landene som deltar i programmet (www.emep.int). NILU bidrar også med kapasitetsbygging og kompetanseoverføring til land med dårlig infrastruktur og kompetanse.

Global Atmosphere Watch

NILU støtter også andre internasjonale konvensjoner slik som World Meteorological Organization og programmet Global Atmosphere Watch. Her opererer NILU det såkalte World Data Centre for Aerosols (www.gaw-wdca.org), og forskere er representert i flere av programmets vitenskapelige rådgivende grupper. Zeppelinobservatoriet er en av de mest sentrale globale GAW-stasjonene. 

Arctic Monitoring and Assessment Programme og Polarcat

Transport av forurensning til Arktis har vært et tema siden starten av 1980-tallet. Man trodde lenge at Arktis var for langt fra forurensningskilder til at man kunne ha vesentlige negative konsekvenser der.

I dag vet vi at arktiske økosystemer er følsomme og at atmosfæren bringer med seg skadelige tilførsler av forurensninger slik som miljøgifter, partikler og klimagasser. 

NILU har en aktiv rolle i aktiviteter som støtter Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), og koordinerte prosjektet Polarcat som ble arrangert under det internasjonale polaråret (2007-2008).