Klimagasser

Mengden drivhusgasser i atmosfæren påvirker temperaturen på jorda. Øker mengden klimagasser, leder dette til global oppvarming. Økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren siden den industrielle revolusjon er hovedårsaken til den observerte endringen i temperatur og klima (see AR4, WGI, IPCC, 2007). I Norge er NILU det eneste instituttet som gjør kontinuerlige målinger av drivhusgasser i atmosfæren. Dette gjøres særlig ved våre observatorier på Birkenes og Zeppelin, men også på Andøya.

De viktigste drivhusgassene som blir sluppet ut ved menneskelig aktivitet er karbondioksid (CO2), metan (CH4), en samlet gruppe gasser kalt halokarboner, samt lystgass (N2O). Alle gassene har økt betydelig siden 1750. CO2 er den viktigste menneskeskapte drivhusgassen, og den har økt med ca. 2 ppm hvert år de siste årene, til globalt rekordnivå i 2009 på 386.8 ppm (WMO, 2010). Gassenes betydning og hvordan de har endret strålingsbalansen er vist i denne figuren fra IPCCs 4. hovedrapport

Sentrale aktiviteter på NILU knyttet til økt forståelse av langlevde klimagasser er å 
  • Beskrive og forstå endringer i regionale, hemisfæriske og globale nivåer av klimagasser
  • Forstå det atmosfæriske budsjettet for ulike drivhusgasser
  • Kvantifisere endringer i utslipp ved bruk av observasjonsbaserte metoder
  • Forstå prosesser som påvirker naturlige utslipp og utveksling mellom atmosfære, land og hav
  • Utvikle verktøy for å undersøke om tiltak virker etter hensikten
  • Overvåke utviklingen av drivhusgasser
  • Utvikle metoder og instrumenter for mer nøyaktige målinger og måling av andre og nye komponenter
  • Bidra i utviklingen av infrastruktur som er tilpasset fremtidig behov for observasjonsnettverk, tolkninger og analyse

Mange av gassene som måles er en del av det nasjonale overvåkningsprogrammet til Miljødirektoratet. Utvikling, trender og tolkninger rapporteres årlig. En oppsummering av måleprogrammene for langlevde drivhusgasser på Zeppelin, Andøya og Birkenesobservatoriet finnes på sidene om observatoriene. De fleste data er tilgjengelige fra EBAS.

Ta gjerne direkte kontakt ved spørsmål om data!

Les mer:

Velkommen til EBAS

Databasen EBAS inneholder observasjonsdata som beskriver atmosfærens kjemiske sammensetning samt partiklers fysiske og optiske egenskaper