Klimaforskning ved NILU

Sentrale tema for klimaforskningen ved NILU inkluderer studier av langlivede klimagasser, kortlivede klimadrivere - dvs. gasser og partikler med kortere levetid i atmosfæren - og selve klimasystemet, som dekker meteorologi, egenskaper til bakke/hav/is mm.

Vår visjon er å bidra med ny kunnskap knyttet til utslipp, spredning, omdanning og avsetning av klimadrivere, og deres effekter på klimasystemet.

Klimaforskningen inkluderer alt fra eksperimentelle studier på prosessnivå, til overvåking og modellering.

Velkommen til EBAS

Databasen EBAS inneholder observasjonsdata som beskriver atmosfærens kjemiske sammensetning samt partiklers fysiske og optiske egenskaper