Bakkenær ozon

Gassen ozon (O3) forekommer overalt i atmosfæren. Bakkenær ozon er et begrep som brukes både om ozon helt nede ved bakken og ozon i troposfæren generelt, fra bakken til ca 10 km høyde. Bakkenær ozon er et stort miljøproblem.

Over troposfæren ligger stratosfæren (10–50 km høyde). Der er ozonkonsentrasjonen spesielt høy – vi kaller det ozonlaget. Ozonlaget er viktig for alt liv på jorda siden det absorberer skadelig UV-stråling som kommer fra sola.

bakkenær ozon er på sin side et stort miljøproblem i dag.  Ozongassen kan føre til helseskader, skader på vegetasjon, reduserte jordbruksavlinger og nedbrytning av materialer (gummi osv). I tillegg er ozon en viktig drivhusgass.

Skadene fra bakkenær ozon på jordbruksavlinger i Europa har blitt anslått til ca 7 milliarder Euro per år, eller rundt 2 % av den totale jordbruksavlingen. Helseskadene av bakkenær ozon har blitt grovt anslått til rundt 20 000 for tidlige dødsfall i Europa per år.

Ozon i troposfæren dannes gjennom kjemiske reaksjoner mellom nitrogenoksider (NOx) og flyktige organiske forbindelser (VOC). NOx og VOC er gasser som bl.a. slippes ut fra bileksos, kraftverk og utvinning av olje og gass.  

NILU er involvert i forskning på bakkenær ozon av forskjellig slag:

  • Utvikling og bruk av numeriske regnemodeller

    NILU jobber med modellering av ozon og fotokjemi fra lokal skala (oljeplattformer, byområder) til europeisk skala. Såkalte CTM (chemical transport models) brukes i arbeidet.
  • Dataanalyser og tidstrender

    Gjennom rollen som nasjonalt og europeisk koordinerende senter har NILU i mange år jobbet med tolkning av måledata og analyser av tidstrender.

Overvåking av luftkvalitet

Lenker

Bakgrunnsinformasjon om ozon fra European Environment Agency:
NILUs rapport til EEA om trender i bakkenær ozon

Velkommen til EBAS

Databasen EBAS inneholder observasjonsdata som beskriver atmosfærens kjemiske sammensetning samt partiklers fysiske og optiske egenskaper