Sur nedbør og overgjødsling

Spørsmål knyttet til forsuring og overgjødsling av elver, vann og jord har vært et sentralt forskningsfelt for NILU i flere tiår. På 1960-tallet ble det gryende forståelse for sammenhengen mellom utslipp av svoveloksider i Europa og forsuring av vassdragene i Skandinavia. Fiskedød i Sør-Norge ble sett i sammenheng med luftforurensninger fra kontinentet.

På 1970-tallet viste forskningen at utslipp av SOx (svoveloksider) og NOx (nitrogenoksider) kunne transporteres over lange avstander i atmosfæren og deretter avsettes til jord og vann via nedbør og partikler for så å forårsake betydelig skader på naturen. På lignende måte kan utslipp av ammoniakk (NH3), bl.a. fra landbruket, føre til overgjødsling (eutrofiering) av vassdragene. Eutrofiering kan føre til algeoppblomstring og oksygensvikt.

I 1979 kom UNECEs (UN’s Economic Commission for Europe) langtransport-konvensjon, ”Convention on long-range Transboundary Air Pollution”, som formelt trådte i kraft i 1983. Som en del av langtransportkonvensjonen har man utarbeidet åtte såkalte protokoller som stiller krav til landenes utslipp av forsurende forbindelser som SOx, NOx og eutrofierende forbindelser som NH3. 

NILU har hatt en sentral rolle i FNs langtransportkonvensjon helt fra starten gjennom rollen som ”Chemical Coordinating Centre” i EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme). En viktig del av dette arbeidet er målinger av forsurende og eutrofierende komponenter i luft og nedbør. NILU er også datasenter og tar seg av kvalitetskontroll og datarapportering av slike forbindelser innenfor EMEP og langtransportkonvensjonen.

Når det gjelder svovel har konvensjonsarbeidet vært en ubetinget suksess. Basert på måledata og modellberegninger har gradvis strengere protokoller blitt utarbeidet innenfor konvensjonen, og sulfatnivået i vassdragene har avtatt betydelig. Nitrogen er derimot fortsatt et stort miljøproblem i Europa, både som forsurende og eutrofierende komponent, og forurensningsnivåene har ikke vist like stor reduksjon som for svovel.

Velkommen til EBAS

Databasen EBAS inneholder observasjonsdata som beskriver atmosfærens kjemiske sammensetning samt partiklers fysiske og optiske egenskaper