Atmosfære og klima

Isfjell 

Atmosfære og klima er et av NILUs fire hovedforskningsområder. Forståelse av hvordan atmosfærens kjemiske og fysiske egenskaper påvirkes av naturlige og menneskeskapte utslipp er sentralt i arbeidet med å begrense luftforurensning og klimaendringer.

NILUs aktiviteter innen dette temaet startet med studier av langtransportert forurensning tidlig på 1970-tallet, og resulterte senere i EMEP-programmet under konvensjonen for grenseoverskridende luftforurensninger (CLRTAP). Siden har instituttet hatt sentrale roller som rådgiver for nasjonale og internasjonale prosesser, basert på forskning og publisering i vitenskapelige tidsskrifter.

Aktiviteten inkluderer bruk av observasjonsdata og modeller for å studere utslipp, spredning, omdanning og avsetning på regional og global skala. Aktiviteten inkluderer i tillegg til tradisjonell tematikk innen klimagasser og luftforurensninger også selve klimasystemet (meteorologi og hvordan underlagets egenskaper påvirker atmosfæren) og spredning av vulkansk aske og radionuklider.