By- og trafikkforurensning

Uteluften inneholder alltid "luftforurensninger" i form av gasser og partikler. Det er mengden og effektene av disse forurensningene som bestemmer luftkvaliteten.

Luftkvaliteten i byene overskrider til tider anbefalte luftkvalitetskriterier og kan føre til negative konsekvenser på helse og miljø. Spesielt er helseproblematikken avgjørende i byene, fordi et stort antall mennesker her kan bli eksponert for høye konsentrasjoner. I Norge forekommer de høyeste konsentrasjonene vanligvis ved kombinasjon av utslipp nær bakken og spesielle meteorologiske og topografiske forhold.
 
Stoffer som har betydning for helserelaterte effekter er partikler, nitrogenoksider og ozon. Bakkenært ozon dannes gjennom kjemiske reaksjoner mellom nitrogenoksider (NOx) og flyktige organiske forbindelser (VOC). NOx og VOC er gasser som bl.a. slippes ut fra bileksos, kraftverk og utvinning av olje og gass.  

Ozon og partikler er av helsemessig interesse også på regional skala. Det samme er tilfellet med organiske og ikke-organiske miljøgifter (Se langtransportert luftforurensning). Forurensningene fra biltrafikken er blitt et stort trivsels- og helseproblem for folk som bor i by. 

Se også: