Klimaendringer og luftkvalitet

Sammenhengen mellom klimaendringer og luftkvalitet er et viktig forskningsfelt. Kunnskapen bidrar blant annet til at tiltak som iverksettes for å redusere klimautslipp også reduserer lokal luftforurensning - og omvendt.

NILU deltar i forskning når det gjelder den fundamentale forståelsen av klimaendringer og koblingen til luftforurensninger,  effekter av klimaendringer på natur og samfunn og forebygging av og tilpasning til klimaendringer. Forskningen fokuserer særlig på sammenhengen mellom klimaendringer og lokal eller regional luftforurensning, med såkalte Co-benefits - tilleggsnytte - som et stikkord, og på effekter av klimaendringer på materialer og bygde konstruksjoner, inkludert kulturminner.

Co-benefits - Tilleggsnytte

Eksempler på ”co-benefits” i tiltak for å forebygge klimaendringer og redusere luftforurensninger kan være rensing eller reduksjon av CO2 utslipp som også reduserer utslipp av andre luftforurensninger. For eksempel kan CO2 renseanlegg også fjerne andre forurensninger i avgasser, eller elektrifisering av transport kan gi null utslipp også av andre avgasser som NO2.

På den andre siden kan utslipp eller rensing av luftforurensninger ha klimaeffekter. Dette skjer i forbindelse med utslipp av aerosoler og SO2 som gir såkalt ”dimming” eller redusert varmeinnstråling, som reduserer den observerte drivhuseffekten, - eller når langtransporterte sotpartikler som  avsettes i polare strøk har såkalt positiv tilbakevirkende
kraft ved å øke varmopptaket på snø og dermed snøsmeltingen og arealet av snøfrie områder, som  igjen øker varmeopptaket.

Se også: