Nasjonalt referanselaboratorium for luft

I 2001 ble NILU utnevnt av Klima- og forurensingsdirektoratet til å være nasjonalt referanselaboratorium for luft i Norge. Arbeidet utføres i henhold til EUs luftkvalitetsdirektiv 2008/50/EC og til Luftforurensningsloven. Referanselaboratoriet er å sikre at måledata som fås gjennom programmet Overvåkning av luftkvalitet i Norge er av høy kvalitet og at de er sammenlignbare. Lovgivningen stiller også krav til representativitet og sporbarhet. Dette sikres gjennom etablering og bruk av et omfattende kvalitetskontrollsystem.

Kvalitetshåndboka: Kvalitetssikring og kvalitetskontroll (KS/KK)

Nasjonalt referanselaboratorium for luft (NRL-luft) har utviklet et omfattende KS/KK system for det operasjonelle nivået av luftkvalitetsprogrammet i Norge. KS/KK systemet er delt i to deler: Del 1 beskriver kvalitetsorganisasjonen sammen med ansvars- og oppgavefordeling til de ulike aktørene som systemet er utarbeidet for; Del 2 er en samling av alle de forskjellige standard operasjonsprosedyrene (SOP-er) som i detalj beskriver hvordan man skal vedlikeholde og kalibrere de ulike instrumentene både i felt og i laboratoriet. Disse prosedyrene skal brukes av instrumentoperatørene i deres daglig arbeid. Et slikt system skal sikre at de forskjellige operatørene utfører de ulike oppgavene på samme måte.

Pr 2009 er dette systemet aktivt i bruk hos 14 ulike målenetteiere/operatører i overvåkningsnettverket i Norge.

Sporbarhet

For å sikre sammenlignbare data fra de ulike målenettverkene, trenger man et sporbarhetssystem. NRL-luft har utviklet og vedlikeholder et system som sikrer at alle luftkvalitetsmålinger i Norge som utføres i henhold til luftkvalitetsdirektivet refererer til felles nasjonale referansestandarder som oppbevares av NRL-luft. De nasjonale standardene har internasjonal sporbarhet gjennom at NRL-luft deltar rutinemessig i internasjonale sammenligningskampanjer.

Hovedoppgaver

Noen av hovedoppgavene til NRL-luft er å:

  • Utvikle, oppdatere og administrere kvalitetssystemet. Dette inkluderer å utarbeide nye prosedyrer, oppdatere dokumentasjon, informere måleoperatørene om forandringer og oppdateringer i kvalitetssystemet etc.
  • Bidra til at kvalitetssystemet forankres hos den enkelte målenetteier v.h.a. bl.a. kursing av personell fra de ulike målenettverkene i kvalitetssystemet.
  • Veilede målenetteiere i kvalitetsspørsmål. Det kan være stasjonsplassering, valg av instrumentering, kursing etc.
  • Gjennomføre periodiske kvalitetsvurderinger av de ulike målenettoperatørene.
  • Sørge for validering av måledata som går inn i sentral database for luftkvalitetsdata.
  • Bidra til å spre kunnskap om forhold som har med målinger, kvalitetssystem og rapportering å gjøre.
  • Ha ansvar for de nasjonale referansestandardene og tilby andre kalibreringslaboratorier sporbarhet til de nasjonale standardene.
  • Delta i sammenligninger for ulike instrumenttyper
  • Delta i internasjonale fora som CEN og AQUILA (den europeiske sammenslutningen av nasjonale referanselaboratorier)

Nasjonal database og www.luftkvalitet.info

Hver enkelt målenettoperatør rapporterer månedlig kvalitetssikrede data til den nasjonale databasen for lokal luftkvalitet. Denne databasen driftes og vedlikeholdes av NRL-luft.  I Norge vurderes luftkvalitet utfra syv geografiske soner, tre byområder og fire store regioner, som vist i figuren nedenfor. Status for luftkvalitet i henhold til luftkvalitetsdirektivet rapporteres fra nasjonal database til EU i henhold til disse sonene.

Luftkvalitetsdirektivet stiller også krav til at hvert enkelt land skal ha systemer for å informere publikum om luftkvaliteten der de bor. Online visning av status for luftkvalitet akkurat nå samt status i henhold til grenseverdiene vises på den nasjonale web-portalen www.luftkvalitet.info.