Luftkvalitet

Trafikk

NILU har siden instituttet ble etablert, forsket på problematikken rundt lokal og regional luftforurensning. Forskningen dekker alt fra utvikling av forvaltningssystemer for luftkvalitet i storbyer, systemer som setter klimautslipp og lokal luftforurensning i sammenheng, til forskning på hvordan luftkvaliteten, innen- og utendørs - påvirker våre kulturminner.

Luftforurensning kan ha betydning for miljø, menneskers helse og økosystemer på alle skalaer. Den kan føre til uønskede helseeffekter, lokale og regionale miljøskader og globale problemer som klimaendringer, redusert biodiversitet og svekkelse av ozonlaget.

I Europa anslås det at innbyggere i urbane områder får redusert sin livslengde med ett år på grunn av partikkelforurensning i luft – oppjustert til tre år i de mest forurensede områdene. I Kina antas 700.000 mennesker å dø for tidlig hvert år som følge av luftforurensning.

Også i Norge har vi utfordringer når det gjelder luftkvaliteten, om enn ikke i samme skala. Både Bergen, Oslo, Trondheim og andre byer opplever dager med høy forurensning, ofte også lengre perioder. Ikke minst har det vært gjentatte overskridelser av grenseverdier de siste vintrene i Bergen og Oslo.