Metaller

Flere metaller er giftige og har skadevirkninger på helse og miljø, selv i svært lave konsentrasjoner (spormengder). Noen eksempler på slike er: 
  • Bly
  • Kadmium
  • Kvikksølv
  • Krom
  • Kopper
  • Arsen

De fleste metaller tas opp av planter og plantespisende dyr, der de akkumuleres (hoper seg opp).  Det er både naturlige og menneskeskapte kilder til metaller i atmosfæren.  

Eksempler på menneskeskapte kilder er forbrenning av fossilt brensel, metallurgisk industri og søppelforbrenning.  Atmosfærisk langtransport av ulike metaller fra utslipp i Europa bidrar vesentlig til metallkonsentrasjoner i den sørlige delen av Norge.

Kvikksølv

Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene, og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse. Kvikksølv har fått mye oppmerksomhet fordi det er giftig, har lang levetid, og kan oppkonsentreres (bioakkumuleres) i næringskjeden. Dette betyr at kvikksølvet til slutt kan ende i maten vår, særlig i de arktiske områdene.

Kvikksølv har både naturlige og menneskeskapte (antropogene) kilder. Kvikksølvforurensning i Norge skyldes både nasjonale utslipp og forurensning fra andre deler av verden. I atmosfæren kan kvikksølv langtransporteres. Dette betyr at stoffet kan fraktes med luftstrømmer fra utslippskildene og langt av sted – helt til fjerntliggende områder som Arktis og Antarktis.

Se også: