Miljøgifter i polare områder

Miljøgifter i de arktiske økosystemene har vært påvist over lang tid. Men vi vet fortsatt for lite om kilder, spredning og effekter.

Kunnskap om transport og opptak av miljøgifter i arktiske organismer, samt om utvikling over tid (overvåking av tidstrender), er svært viktig både for næringsaktører, som for eksempel eksportører av fisk, og for mennesker som lever i nordområdene.

Trygg mat er viktig for nasjonen som helhet og ikke minst for befolkningen i nord. I tillegg er påvisning av nye miljøgifter i Arktis av stor betydning for reguleringen av kjemikalier i Stockholmkonvensjonen og for REACH programmet i EU.

Arktis som globalt ”early warning laboratorium” for påvisning av nye fremmedstoffer med uønskete egenskaper, gir Norge en unik mulighet og posisjon til å bli ledende forvalter av miljøet i nordområdene.

NILU i Framsenteret

NILU i Framsenteret i Tromsø har ledelsen av senterets flaggskip: Miljøgifter - effekter på økosystemer og helse Innsatsen i senteret konsentreres i hovedsak rundt følgende temaer:

  • Økotoksikologi og organiske miljøgifter
  • Karakterisering av fettstoffer og påvisning av organiske miljøgifter
  • Oppkonsentrering av miljøgifter i arktiske næringskjeder
  • Studier av forholdet mellom organiske miljøgifter og fettsammensetning
  • Nedbrytning og biologiske effekter av organiske miljøgifter
  • Utvikling av modeller for spredning av miljøgifter til polområdene
  • Innsamling av humane data til bruk ved epidemiologiske studier