Prøvetaking og analyse

En kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd; gjennomtenkt prøvetaking er helt avgjørende for kvaliteten på analyseresultatet.  Dette er NILU svært oppmerksom på og har prøvetaking som et eget forskningsfelt. 

Det er mange spørsmål som må besvares for å få en vellykket prøvetaking. 

  • Hvilke problemstillinger ønsker man å få belyst?
  • Hvilke komponenter skal bestemmes? 
  • Hva slags materiale skal det tas prøve fra?
  • Hva slags materiale kan prøven oppbevares i og hvor mye prøve trenger man for å gjøre de ønskede analysene?

Dette er bare noen av de mest sentrale spørsmålene rundt prøvetaking. Det er derfor meget viktig at laboratoriet blir involvert tidlig i planleggingsprosessen av alle prosjekter som inkluderer målinger. 

Passive og aktive prøvetakere

NILU har utviklet egne prøvetakere, både passive og aktive, for ulike komponenter i luft, samt for prøvetaking av nedbør.

Utvikling av analysemetoder

Utvikling av analysemetoder er et eget forskningsfelt på NILU. Ofte inngår metodeutvikling som en integrert del i bredere forskningsprosjekter hvor man ønsker å analysere nye prøvetyper eller påvise nye forbindelser.

Avansert instrumentpark

En av de store utfordringene med analyse av miljøprøver er de lave nivåene av de komponentene man ønsker å bestemme.  Dette stiller særdeles store krav til analyseteknikkene og metodene som skal brukes.  

NILU har en avansert instrumentpark og kan per i dag bestemme et bredt spekter av miljøgifter.