Atmosfærens påvirkning på hav og land

70% av atmosfæren er i kontakt med sjøen. Slik forstår man at interaksjon mellom atmosfære og hav er relevant både i forsknings- og forvaltningssammenheng. 

En nøyaktig og fullstendig kunnskap om funksjonen av kystsonen (kystsoneforvaltning) er avgjørende for vår forståelse av hvordan befolkningen påvirker kloden. Norge har en omfattende kystsone på mer enn 20 000, og store deler av befolkningen bor ved kysten. Mange viktige økonomiske sektorer i Norge er relatert til kysten og havet, fra utforskning og utvinning av olje- og gassforekomster til shipping, kyst-turisme, havbruk og fiskeri.

NILUs forskere har bidratt til implementeringen av EUs rammedirektiv for vann, spesielt når det gjelder kystnære farvann og brakkvann. Nå bidrar NILU også til implementeringen av direktivet for marin strategi. Dette har gitt interessante faglige utfordringer som å gjøre vitenskapelige termer (som f.eks overgjødsling, miljøgifter og biologisk mangfold)  mer brukervennige, eller å kombinere vitenskapelig informasjon med grafiske løsninger.

Relevante lenker:

http://www.loicz.org/ 
http://www.ihdp.unu.edu/
http://www.icsu.org
http://www.igbp.kva.se/
http://www.klif.no/Tema/Vann-og-hav/Nordsjoen/--MENY/Forvaltningsplan-for-Nordsjoen/
http://www.knowseas.com/(Grand Challenges in Global Sustainability)
OSPAR-kommisjonen for Nordatlanteren