Eksponering

Når vi leter etter risiko fra miljøforurensning, gir eksponeringen kobling mellom miljø og effekt. For å vurdere effekter eller risiko, er det ikke nok å kjenne til nivåene for miljøforurensning, men vi må ta hensyn til hvordan det oppstår en kontakt mellom reseptoren (f. eks. en person) og forurensende stoff. For eksempel tilbringer mennesker rundt 90% av tiden innendørs, og mens utendørs er ofte en viktig kilde til innendørs forurensninger, kan forholdet knyttet til bygninger og beboerne styre den resulterende eksponeringer.

Tiltak for å redusere utslipp av forurensende stoffer eller andre tiltak for å redusere miljø-nivåene er hovedsakelig drevet av ønsket om å redusere helserisikoen. Man antar at ved å redusere miljø-nivåer blir menneskelig eksponering redusert. For å få maksimal helsevern og for å hindre urettferdighet knyttet til forskjeller i resulterende endringer, må vi ta i betraktning menneskelig atferd og biologiske, sosiologiske eller teknologiske faktorer. Vårt mål er å støtte myndighetene slik at det oppnås maksimal helsevern for alle grupper i befolkningen, og at det iverksettes de tiltakene som er mest effektive for å redusere miljømessige helserisikoer.

Vurdering av eksponering ved NILU er basert på egne atmosfæriske spredningsmodeller med høy oppløsning, brukt for det meste i byområder. I tillegg har vi en omfattende kompetanse i kjemisk analyse av forurensningene i ulike mikro-miljøer, og på analyse av viktige menneskelige biomarkører for eksponering, som for eksempel oksidativt stress. Vår hovedinteresse er knyttet til utendørs og innendørs luftforurensning. Metodisk sett konstruerer vi eksponeringsscenarioer, etter et konsept kjent fra formelle prosedyrer for risikovurdering. Atmosfæriske spredningsmodeller tillater oss å beregne eksponering for reseptorpunkter (f.eks, boliger eller skoler) med høy romlig og tidsmessig oppløsning. Egne spørreskjemaer eller statistiske data gir oss innsikt i tidsaktivitetsmønstre. For en bedre bestemmelse av human eksponering, kan vi også bruke personlig prøvetaking.

Siden 1980-tallet har NILU utviklet modeller for eksponering til utendørs luft for en rekke epidemiologiske og helse risikovurderingstudier, rettet mot human eksponering fra industrielle kilder, trafikk, eller innenlandsk energiproduksjon, i Norge, Europa og andre steder. Vi har utviklet eksponeringsmodeller for human eksponering for svevestøv eller PAH fra luft, og modeller som tillater å vurdere mønstre i eksponering for utvalgte befolkningsgrupper på europeisk nivå. Vi samarbeider ofte med forskere både i Norge og utlandet, og deltar i europeisk og global forskning.