Helseeffekter

Mennesker er kontinuerlig eksponert for ulike miljøforurensninger, partikler og kjemikalier. Det er viktig med inngående kjennskap til toksikologien bak forurensningen for å redusere risikoen for uheldige helseeffekter. Mange av stoffene har vært tilstede i lengre tid, men generelt gjenstår mye arbeid når det gjelder giftighet, eksponering og toksisitetsmekanismer.

Nye teknologier, som nanoteknologi, utvikles i hovedsak med hensikt å forbedre vår livskvalitet. Men samtidig er det i takt med teknologiutviklingen viktig å undersøke om disse nye forbindelsene kan ha negative helseeffekter. Eksempelvis er det per i dag et stort kunnskapsgap mellom nanoteknologi og nanotoksikologi.

NILUs helseeffektlaboratorium

NILUs helseeffektlaboratorium undersøker toksisitet av flere naturlige og menneskeskapte stoffer ved å bruke celler fra mennesker og pattedyr. Helseeffektlaboratoriet tilbyr tjenester innenfor in vitro toksikologi, med fokus på genotoksikologi og nevrotoksikologi. Vi studerer også mekanismer for toksisitet, spesielt med henblikk på oksidativt stress, sett i sammenheng med kreft og andre sykdommer.

Helseeffektlaboratoriet undersøker et stort utvalg av potensielt farlige materialer, med et fokus på miljøforurensning, små partikler (PM) og nanomaterialer (NM).

Laboratoriet studerer også potensielt uheldige sideeffekter fra nye teknologier, som for eksempel karbonfangst og lagring (CCS), for å sikre at dette ikke vil påvirke mennesker eller dyr negativt.

Helseeffektgruppa

Helseeffektgruppa deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, med eksperimentelle studier og rådgivning innenfor helseskadelige stoffer. Spesielt jobber helseeffektgruppa med å bygge infrastruktur og ekspertise innen nanotoksikologi, og bidrar i utviklingen av alternative teststrategier for nanopartikler in vitro så vel som ex vivo.