Menneskeskapt påvirkning på atmosfæren

Luftforurensning, med påfølgende avsetninger til jord og vann, kan føre til en vesentlig belastning på miljøet. Disse utslippene er vanligvis knyttet til befolkningsvekst og menneskelige (antropogeniske) aktiviteter innenfor industri, landbruk, akvakultur og transport – aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde eller øke dagens velferdsnivå. Gjennom sin forskning vurderer NILU denne belastningen ved å beregne forurensningsutslipp på alle nivåer – lokalt, regionalt og globalt.

Hovedmålet for denne forskningen er å

  1. Utvikle og anvende metoder for å beregne antropogeniske og naturlige utslipp til atmosfæren;

  2. Utvikle og anvende metoder for sosioøkonomiske beregninger av utslippsendringer

  3. Evaluere og verdisette nytten av utslippskontroll

  4. Sammenligne utslipp til atmosfæren med avsetninger til hav og land.

Globale kvikksølvutslipp

NILUs forskning på området er først og fremst knyttet til FNs miljøprogram, UNEP, sitt arbeid med å øke kunnskapen om globale kvikksølvutslipp. Arbeidet har bestått i å identifisere hovedkildene til kvikksølvutslippene samt å utvikle regionale og globale utslippscenarioer. Dette arbeidet dannet grunnlaget for arbeidet mot en internasjonal, bindende avtale om utslippsreduksjoner i UNEPs regi i februar 2009. Utslippsoversiktene er også blitt brukt i AMAP (Arctic Monitoring and Asssessment Programme) sin regi for å studere kvikksølvpåvirkningen i arktiske strøk.

Evaluering av økonomiske og sosiale følger av utslippsendringer

NILU har gjennom arbeid for Nordisk Ministerråd utviklet metoder for å evaluere økonomiske og sosiale virkninger som følge av utslippsendringer. Samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til luftforurensning er estimert og sammenliknet med økonomisk besparelse (nytte) av reduserte miljøskadekostnader og helsekostnader, da spesielt for verdsetting av IQ- tap som følger av kvikksølvforurensning.

På oppdrag fra UNEP har NILU i tillegg evaluert tekniske og andre metoder for å redusere globale kvikksølvutslipp (UNEP-CBA prosjektet). Utfallet av dette prosjektet er benyttet i forskjellige land for å anbefale tiltak for å redusere kvikksølvutslipp i tråd med den globale UENP- konvensjonen for reduserte kvikksølvutslipp.

Utslipp av klimagasser og sot

I forbindelse med EU-prosjektet EVERGREEN utførte NILU utslippsberegninger av klimagassene metan, CO2 og karbonmonoksid. Utslippskart fra 1990 og 2000 ble sammenlignet med informasjon fra invers modellering av gassene basert på globale satellittmålinger. Satellittdata ble på denne måten brukt for å kontrollere nasjonale utslippsdata. Sistnevnte ble beregnet ut i fra statistiske data og utslippsberetninger fra industriell produksjon og bruk av råmaterialer.

Det er også gjort foreløpige analyser for reduksjon av atmosfæriske utslipp og avsetninger av karbonmateriale i europeiske havområder for 2010 og 2020 i forbindelse med EU-prosjektet CARBOOCEAN.

Utslippsoversikter for andre stoffer 

NILU har gjennom diverse EU prosjekter utarbeidet oversikter for utslipp av tungmetaller (kadmium, arsen, kvikksølv, bly, nikkel) samt DDT til atmosfæren og avsetning til vann og land. Beregningene benyttes bl.a. i modelleringer (for eksempel i EU ArcRisk prosjektet) for å studere transporten til Arktis.