Miljøøkonomi

Miljø- og helseøkonomi – verktøy for beslutningsstøtte

For å evaluere de økonomiske konsekvensene som oppstår ved ulike miljøpolitiske vedtak, kan det være behov for et verktøy som gir et helhetlig bilde av de positive og/eller negative virkningene, samt kunne gi løsninger på hvordan negative virkninger mest hensiktsmessig (kostnadseffektivt) kan unngås. 

Det er samtidig et behov for å integrere naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige modeller slik at de er til best mulig nytte for den sektorbaserte forvaltningen. Ofte vil resultatene av slike integrerte modeller kunne benyttes i nasjonal strategiutvikling eller i forbindelse med internasjonale konvensjoner. 

Et formål vil være å kommunisere slike resultater til nasjonale myndigheter og konvensjoner og samtidig kunne bistå med konkrete råd knyttet til beslutninger som berører helse og miljø. 

NILUs forskning på dette området har fokus på å: 

  • Støtte politikkutforming ved bruk av forskningsresultater innenfor forurensning og dens effekter på helse og miljø.

  • Utvikle økosystembaserte forvaltningsprosedyrer der målet er å integrere naturvitenskapelige og økonomiske modeller til best mulig nytte for sektorbasert forvaltning.

  • Bidra til bærekraftig konsum og produksjon på regional eller global skala, gjennom blant annet bruk av  metoder som materialstrømsanalyse.

  • Tydeliggjøre samfunnsøkonomiske konsekvenser av miljøendringer.

  • Fremme økosystembasert forvaltning, inkludert koblingen til internasjonal miljølovgivning.
Forskning som støtter dette temaet er først og fremst relatert til evalueringen av de økonomiske konsekvensene av kvikksølvutslipp og teknologivalg under forskjellige miljøregimer. Resultatene er brukt til internasjonal politikkutforming, spesielt innenfor FNs Miljøprogram - UNEP.

Se også: