NILU internasjonalt

Internasjonale oppdrag

NILU har lang erfaring i å koordinere internasjonale forskningsprosjekter, og utfører en rekke oppdrag internasjonalt. NILUs internasjonale prosjekter målt i valutainntekter er 30 – 40 % av omsetningen, og flertallet av våre prosjekter har en internasjonal relasjon som også er relevant for Norge og gir nasjonal merverdi.

Våre oppdragsgivere er blant andre EU, Norges Forskningsråd, sentrale og lokale myndigheter og næringsliv.

Sentrale internasjonale oppdragsgivere

  • FNs økonomiske kommisjon for Europa
  • (UNECE)
  • Det europeiske miljøbyrået (EEA)
  • Den europeiske kommisjonen (EC)
  • Verdensbanken (IBRD)
  • Verdens meteorologiorganisasjon (WMO)
  • Verdens helseorganisasjon (WHO)
  • FNs miljøprogram (UNEP)
  • Miljøvernmyndighetene i Abu Dhabi (EAD)

EMEP - European Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollutants in Europe

Konvensjonen om grenseoverskridende luftforurensninger ble etablert på 1970-tallet. Dette var resultatet av et omfattende arbeid internasjonalt for å skape forståelse for at luftforurensningen kunne spres over landegrensene og gi negative effekter i andre land. Arbeidet ble ledet av NILU.

NILU har siden fungert som et koordinerende senter for overvåkning av kjemiske komponenter under EMEP. Oppgavene inkluderer å utvikle målestrategi, anbefale metodikk, gi trening og støtte til landene, samt å kvalitetssikre og lagre data som mottas fra de over 40 landene som deltar i programmet (www.emep.int). NILU bidrar også med kapasitetsbygging og kompetanseoverføring til land med dårlig infrastruktur og behov for kompetanseutvikling.

NILU støtter også andre internasjonale konvensjoner slik som World Meteorological Organization (WTO) og programmet Global Atmosphere Watch (GAW). Her opererer NILU World Data Centre for Aerosols, og forskere er representert i flere av programmets vitenskapelige rådgivende grupper. Zeppelinobservatoriet er en av de mest sentrale globale GAW-stasjonene.

Forskningssamarbeid i Abu Dhabi

NILU har et forskningssamarbeid med Abu Dhabi. NILU har samarbeidet med myndighetene i Abu Dhabi siden 2007, og arbeider prosjektorientert både med forskning og forskningsbaserte tjenester. Hovedaktivitetene er knyttet til luftforurensning, klimaendringer, støy og innemiljø.

Selskaper helt eller delvis eid gjennom NILUs heleide datterselskap Innovation nilu AS:

Portseye

Portseye tilbyr produkter og tjenester for lokal luftkvalitet og klimaovervåking innen maritim og industriell sektor.

WEAG AS

WAG AS har som formål å bringe forsknings- og utviklingsresultater til kommersiell anvendelse. Selskapet er eid av instituttene NILU - Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norges Geotekniske Institutt (NGI).

NILU Polska

NILUs satellittkontor i Polen som arbeider med overvåkning av luftkvalitet og utslippsreduksjon.

uMoya NILU

Konsulentselskap for luftkvalitet i Durban, Sør-Afrika.

NILUs internasjonale samarbeid