Birkenesobservatoriet

Observatoriet på Birkenes ligger i Aust-Agder på 58º 23'N, 8º 15'E, 190 m.o.h.

Observatoriet har vært i drift siden 1981. Det er en av målestasjonene i Europa som har vært drevet lengst, og er en sentral EMEP-stasjon. Overvåkningen på denne stasjonen har sammen med andre sentrale, europeiske stasjoner gitt den nødvendige bakgrunnen for å kunne etablere internasjonalt bindende avtaler for målrettet redusering av utslipp, som Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (CLTRAP) og protokollene under denne.

I 2009 gjennomgikk både observasjonsprogrammet og den generelle infrastrukturen ved stasjonen på Birkenes en stor oppgradering (Overvåkningsprogrammet). Observatoriet ble flyttet noen hundre meter og ble betydelig opprustet. Det måler nå CO2 og CH4 med et Picarro-instrument, og har også et omfattende aerosolprogram. Den gamle stasjonen lå i en fordypning med begrenset sikt.

Siden sommeren 2009 foretas observasjonene fra en sammenbygning av containere på toppen av en ås, med fri sikt for mottak av luft fra alle retninger. Landskapet i nærheten består av 65 % skog, 10 % eng, 15 % innsjøer og 10 % landbruksareale (lav intensitet). Flyttingen forbedret den regionale representativiteten betydelig. All data- og elektrisk infrastruktur er ny og oppgraderes med nær sanntidsmålinger kontrollert ved NILU. De fleste data er tilgjengelige fra http://ebas.nilu.no/.

Observasjonene dekker standarder fastsatt av EMEP og GAW, og omfatter nå nesten alle observasjoner som anses som relevante av GAW Scientific Advisory Group for Aerosols når det gjelder vurderinger av klimaeffekter av aerosoler. Oppgraderingen er også en betydelig forbedring av det norske observasjonsprogrammet for klimadrivere, som fram til dette var mer fokusert på polarområdene. Stasjonen vil bli utviklet videre i henhold til EMEPs overvåkningsstrategi, og som en del av ACTRIS, et nytt prosjekt i EUs 7. rammeprogram.

Observatoriet blir besøkt daglig, og ingeniører fra NILU er regelmessig til stede.