Overvåkningsprogrammer - Zeppelinobservatoriet

NILU utfører målinger av mer enn 20 klimagasser, inkludert halogenholdige klimagasser, metan, CO2 (fra 2011) og ozon.

Mengden av partikler overvåkes av et PFR-solfotometer (Precision-Filter-Radiometer) som viser aerosol optisk dybde (AOD). Hyppige prøvetakinger gir verdifulle data for undersøkelser av episoder som er forårsaket av langtransportert forurensning. Det gir også et godt grunnlag for for studier av trender og globale atmosfæriske endringer. De fleste dataene er tilgjengelige på http://ebas.nilu.no/. Flexpart-modellen https://www.flexpart.eu/ er et viktig verktøy i analyser av episoder.

Stasjonen på Zeppelinfjellet brukes også til en rekke andre målinger som ikke er direkte relatert til klimagassovervåkning. Dette er bl.a. daglige målinger av svovel- og nitrogenforbindelser (SO2, SO42-, (NO3- + HNO3) and (NH4+ + NH3), hovedkomponenter i nedbør (utført i Ny-Ålesund), totalt kvikksølv i gassfase, partikulært bundne tungmetaller, persistente organiske forbindelser (HCB, HCH, PCB, DDT, PAH, etc.) i luft, samt troposfærisk ozon. Zeppelinobservatoriet benyttes også ofte i kampanjer, som for eksempel i Det internasjonale polaråret (IPY).

Lenke til tabell i pdf