Miljøovervåkning

NILU har betydelig aktivitet knyttet til miljøovervåkning, primært innen følgende områder: 

  1. Atmosfæriske tilførsler
  2. Klimaovervåking
  3. Ozonlag og UV

NILU er også nasjonalt referanselaboratorium for luftkvalitet, og drifter nettsiden luftkvalitet.info

Målet for overvåkning av kjemiske sammensetninger i luft og nedbør er å registrere nivåer og eventuelle endringer i tilførselen av langtransporterte forurensninger. Overvåkningen skjer på såkalte bakgrunnsstasjoner som er plassert slik at de er minst mulig påvirket av nærliggende utslippskilder. 

Det totale overvåkningsprogrammet omfatter 19 stasjoner, hvorav 15 måler komponenter i nedbør. Fem av disse stasjonene inklusiv Zeppelinstasjonen inngår i EMEP-programmet (European Monitoring and Evaluation Programme) under FNs konvensjon for grenseoverskridende luftforurensninger.

Overvåkningsprogrammer ved våre fire observatorier:


Velkommen til EBAS

Databasen EBAS inneholder observasjonsdata som beskriver atmosfærens kjemiske sammensetning samt partiklers fysiske og optiske egenskaper