Nyhetsarkiv

Et stort steg framover for det internasjonale forskningssamarbeidet på Svalbard
I januar slo 24 institusjoner fra 9 land seg formelt sammen i et ekstraordinært initiativ for langsiktig forskningssamarbeid - Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS).

SIOS etablerer og vedlikeholder koordineringen mellom forskningsinfrastrukturer på og rundt Svalbard og fremmer åpen tilgang til infrastruktur og data. Felles mål for alle SIOS-partnerne er å etablere et observasjonssystem som forbedrer kunnskapen om miljøendringer i Arktis. SIOS skal styrke vår forståelse av klimaendringene og dens effekter gjennom et effektivt samarbeid.

26. januar 2018 åpnet statssekretær Rebekka Borsch fra Undervisningsdepartementet generalforsamlingen der konsortiet for Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS, www.sios-svalbard.org) ble konsolidert gjennom undertegnelsen av et memorandum for forståelse. Dette markerte SIOS’ overgang til driftsfasen etter ti års forberedelser og pilotaktiviteter.

SIOS utvikler et koordinert nettverk av vitenskapelige observasjoner

Klima- og miljøendring er en av de viktigste utfordringene vi står overfor i dag. Globale klimamodeller viser at polare regioner spiller en avgjørende rolle for jordens klimasystem. På verdensbasis vil den arktiske regionen oppleve den mest alvorlige og raske oppvarmingen, med en beregnet økning av årsmiddeltemperaturen på 4-8 grader og signifikant økning i nedbør i scenariosimuleringer for slutten av det 21. århundre. Dette vil få konsekvenser for mennesker og miljø lokalt, men har også implikasjoner globalt. Derfor er Svalbard, som ligger i Høyarktis, en viktig arena for undersøkelser av miljø- og klimaendringer.

"SIOS prioriteres høyt av regjeringen," sa Borsch. Hun forklarte at SIOS’ mål om å integrere jordobservasjoner fra Arktis ved å koordinere og gi gjensidig tilgang til infrastruktur og data på Svalbard, alltid hadde appellert til departementet. På Svalbard er det etablert et bredt spekter av forskningsinfrastruktur av ypperste klasse av en rekke internasjonale institusjoner, og det er allerede gode relasjoner mellom infrastrukturleverandørene. Svalbard er dermed det beste stedet å realisere et så ambisiøst mål. SIOS knytter denne fremragende forskningsinfrastrukturen, som eies av flere internasjonale institusjoner, sammen i et samordnet nettverk av vitenskapelige observasjoner i Svalbard-regionen. Alle hovednoder for forskning på Svalbard, Ny-Ålesund, Longyearbyen, Barentsburg og Hornsund har forpliktet seg til SIOS, og konsortiet inkluderer partnere fra både Europa og Asia.

Etableringen av et slikt systematisk nettverk vil bidra til å løse viktige spørsmål knyttet til globale miljøendringer. SIOS tilbyr ett enkelt knutepunkt for tilgang til infrastruktur, verktøy og tjenester på vegne av medlemmene, samt støtter utviklingen av nye metoder og økt bruk av satellittdata. SIOS samarbeider med organisasjoner i hele Arktis for å dele data og beste praksis, og dermed legge til rette for en bedre forståelse av Arktis’ rolle i jordsystemet. "Jeg regner med at SIOS vil få stor betydning for den vitenskapelige utviklingen – ikke bare på Svalbard, men for det sirkumpolære forskningssamarbeidet generelt, blant annet for SAON-prosjektet som organiseres av Arktisk råd", konkluderte Borsch.

SIOS-konsortiet (23 medlemmer og 1 observatør):

Om SIOS:

  • SIOS er en internasjonal forskningsinfrastruktur for jordsystemforskning på og rundt Svalbard.
  • SIOS fokuserer på prosesser innenfor og samspill mellom de forskjellige sfærene i jordsystemet (Earth System Science, dvs. atmosfære, biosfære, hydrosfære, geosfære og kryosfære).
  • Observasjonssystemet består av systematiske observasjoner som er stabile over tid, men likevel dynamiske når nye metoder og samfunnsspørsmål oppstår.
  • SIOS står på både den norske og den europeiske listen over prioriterte forskningsinfrastrukturer.
  • Den norske noden til SIOS har nylig mottatt totalt mer enn 100 MNOK fra Norges forskningsråd og Norsk romsenter for ny eller oppgradert infrastruktur for marin, jord- og atmosfæreforskning. SIOS er en del av det pan-arktiske prosjektet Sustaining Arctic Observing Networks (SAON), initiert av Arktisk råd (https://www.arcticobserving.org/).
  • Forberedelsesfasen (2010 - 2014) ble finansiert av det europeiske FP7-programmet; den midlertidige fasen (2014 - 2018) ble finansiert av Forskningsrådet og bidrag fra medlemsinstitusjonene.
  • SIOS Kunnskapssenter finansieres av Norges Forskningsråd fram til og med 2021.
SIOS General Assembly 2018. Foto: Christiane Hübner/SIOS Knowledge Centre

Kontakt:

Christiane Hübner, informasjonssjef SIOS, information@sios-svalbard.org; tlf: +47 7902 33 66
Kim Holmén, styreleder SIOS, kim.holmen@npolar.no; tlf: +47 7902 26 12
There are no comments for this article yet.