Avdeling for måle- og instrumentteknologi (MIT)

Måling av ulike komponenter i atmosfæren er grunnlag for mye av den forskning og forvaltning NILU er involvert i. Avdeling for måle- og instrumentteknologi (MIT) er ansvarlig for den operasjonelle driften av feltmålinger som gjøres av NILU og for alt prøvetakingsutstyr og instrumentering som brukes i felt. Dette inkluderer kalibrering og vedlikehold av instrumenter og prøvetakere.

I tillegg er vi ansvarlige for datainnhenting og kvalitetssikring av måledata. Avdelingen er ansvarlig for drift av de fire observatoriene til NILU som er plassert i Ny-Ålesund på Svalbard, Troll i Antarktis, Birkenes i Sør-Norge og Andøya i Nord-Norge.

MIT har stor kompetanse knyttet til kvalitetssikret operasjonell drift av målestasjoner og måleutstyr. Dette gjør at vi også deltar i prosjekter som handler om  kompetanseoppbygging knyttet til luftkvalitetsmålinger i land som har behov for dette. Vi bygger også opp kvalitetssystemer for drift av luftkvalitetsmålinger.

NILU er Nasjonalt Referanselaboratorium for luft, og dette arbeidet ligger under MIT.
NILU ved MIT er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC17025, med akkrediteringsnummer TEST 008, for feltmålinger

 

Ansatte i MIT

Avdelingsdirektør

Kjersti K. Tørnkvist

Kjersti K. Tørnkvist

Telefon: 63 89 81 77
Mobil:  951 79 484
Epost: kjk@nilu.no