NILU i Framsenteret (Tromsø)

NILUs kontor i Tromsø har siden 1994 huset NILU-ansatte tilhørende avdelingene Miljøkjemi og Atmosfære og klima.

Kontoret er nå medlem av, og samlokalisert med, FRAM – Nordområdesenter for klima og miljø.

NILUs kontor i Framsenteret dekker fagfelter knyttet til klima- og miljøproblemer i polarområdene og i Barentsregionen. Kontoret, ved forskningsdirektør Eldbjørg Heimstad, leder Framsenterets forskningsflaggskip «Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse».

Miljøgiftforskningen er konsentrert om følgende områder:

  • Økotoksikologi og organiske miljøgifter
  • Metodeutvikling og analyse av nye miljøgifter i arktiske økosystem og i mennesker
  • Bioakkumulering av miljøgifter i arktiske næringskjeder
  • Nedbrytning og biologiske effekter, inkludert biomarkører, av organiske miljøgifter
  • Utvikling av QSAR modeller for nedbrytning og effekter basert på beregnete molekylegenskaper av miljøgifter
  • Effekter av miljøgifter på mennesker og kobling til helseeffekter og sykdom
  • Utvikling og bruk av modeller for miljøskjebne, bioakkumulering, og eksponering av miljøgifter 

Atmosfæriske prosesser og lokale luftforurensninger i nordområdene:

  • Ozon og UV-stråling i Arktis og Antarktis
  • Karakterisering av aerosoler og forurensning i Norge og i polarområdene
  • Karbonflukser i boreale og arktiske økosystemer

 

NILU-ansatte lokalisert i Framsenteret (Tromsø)

Forskningsdirektør Nordområdene

Eldbjørg Heimstad

Eldbjørg Heimstad

Telefon: 63 89 82 84
Mobil: 977 50 564
E-post: esh@nilu.no