NILUs strategi 2018-2022


NILUs Visjon

Forskning for en ren atmosfære

Våre verdier

Integritet – Kompetanse – Samfunnsnytte

Virksomhetsidé

NILU skal være et forskningsinstitutt med høy faglig kvalitet og relevant kompetanse på kjerneområdene atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.

Vi skal levere tjenester tett koblet til vår forskning.

Vi skal gjøre kunnskap innenfor instituttets kjerneområder synlig og tilgjengelig slik at den kan bli nyttig for samfunnet. Kunnskapen skal bidra til å bevisstgjøre samfunnet om årsaker til og konsekvenser av klimaendringer og forurensning.

Gjennom innovasjon skal vi bidra i utviklingen av det kunnskapsbaserte samfunnet.

Lenke til strategi i pdf (Kortversjon)