Om NILU

NILUs hovedkontor, Kjeller

NILU – Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse etablert i 1969.

NILU skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.

På bakgrunn av forskningen leverer NILU integrerte tjenester og produkter innenfor analyse, overvåkning og rådgivning. NILU er opptatt av å opplyse og gi råd til samfunnet om klimaendringer og forurensning og konsekvensene av dette.

NILU har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt, og er blant de ledende fagmiljøer i verden innenfor flere av sine fagfelt.

NILUs forskningsområder:

 • Atmosfærens sammensetning
 • Drivhusgasser og klimaendringer
 • Ozonlaget og UV-stråling
 • Langtransportert luftforurensning
 • Industri- og byforurensning
 • Aerosoler og partikler
 • Miljøgifter
 • Studier av helseeffekter
 • Miljøeffekter og økonomi

Tjenester

Luftkvalitetsmålinger

NILUs 40 år lange erfaring med luftforurensning gir mulighet til å kombinere høyt kvalifiserte forskere og egenutviklet programvare til konsulenttjenester av høy kvalitet.

Kjemiske analyser

NILUs laboratorier tilbyr avanserte analyser av alle slags prøver innen et bredt spekter av organiske og uorganiske forurensninger.

Fra pol til pol

NILU overvåker klimaendringer, luftkvalitet og langtransportert luftforurensning fra observatorier i Norge (Birkenesobservatoriet og ALOMAR på Andøya), i Arktis (Zeppelin på Svalbard), og i Antarktis (Troll). NILUs observatorier supplerer forskere over hele verden med viktige data om forurensninger, klimagasser og klimadrivere.

Laboratorier

NILUs akkrediterte kjemiske laboratorier er blant de fremste i Europa. Oppdatert analyseutstyr, blant annet flere høyoppløselige massespektrometre, gir svært nøyaktige målinger av både organiske og uorganiske forurensinger.

Helseeffektlaboratoriet

I helseeffektlaboratoriet forsker NILU på effekter fra forurensning, klimaendringer og nye materialer på mennesker og dyr. Laboratoriet utvikler blant annet metoder for risikovurdering av bruk av nanopartikler i industrielle prosesser og forbrukerprodukter.

Internasjonale aktiviteter

NILU har lang erfaring i å koordinere internasjonale forskningsprosjekter, og utfører en rekke oppdrag internasjonalt. NILU har også kontor i Polen. Instituttet deltar aktivt i EUs rammeprogrammer for forskning, og koordinerer blant annet EMEP-programmet (Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollutants in Europe). NILU har en ledende rolle i å samle inn og lagre data fra forskning og overvåkning vedrørende atmosfæren.

Viktige internasjonale oppdragsgivere for NILU

 • Den europeiske kommisjonen (EC)
 • Det europeiske miljøbyrået (EEA)
 • Miljøverndepartementet i Abu Dhabi (EAD)
 • Verdensbanken (IBRD)
 • Verdens meteorologiorganisasjon (WMO)
 • Verdens helseorganisasjon (WHO)FNs miljøprogram (UNEP)
 • FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE)

Innovasjon

NILU ønsker å bidra til utviklingen av det kunnskapsbaserte samfunnet gjennom innovasjon.

Vi markedsfører våre nyskapninger i Innovation nilu AS. Det heleide datterselskapet er også holdingselskap for nye etableringer.