Luft og vann

NILU tilbyr prøvetaking og analyse av ulike forbindelser i luft og nedbør.

Luftforurensninger er en betegnelse på forbindelser som kan forårsake skader i miljø og helse når de slippes ut til luft. Luftforurensninger har både naturlige og menneskeskapte kilder.

NILU har lang erfaring med prøvetaking og analyse av ulike forbindelser i luft og nedbør. Instituttet utfører en mengde analyser av en rekke ulike komponenter gjennom den nasjonale luftovervåkningen.

NILU bestemmer både uorganiske ioner og gasser, metaller, persistente organiske miljøgifter (POPer) og PAH i prøver av luft og vann.

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument