Effektstudier ved helseeffektlaboratoriet:

Cytotoksisitet

Toksisiteten til et stoff undersøkes ved hjelp av forskjellige kvantitative metoder som måler celledød etter eksponering av mammalske cellekulturer.

DNA-skader

DNA-skade og gentoksisitet undersøkes ved å måle enkelt-trådbrudd og oksidative baseskader ved Comet Assay, som også kan kjøres som high-throughput metode.

Mutagenitet

Potensiell mutagen effekt av en substans undersøkes med mammalsk genmutasjonstest eller mikronukleustest som detekterer kromosomskade.

Biomarkører for kreft

Unormal cellevekst som kan indikere kreft testes med et celletransformasjons-assay (Cell Transformation Assay (CTA)), som kan detektere om stoffer er potensielt kreftfremkallende, både via gentoksiske og ikke-gentoksiske mekanismer.

Kontakt helseeffektlaboratoriet

Generell informasjon:

Svein Knudsen, Tel.: +47 63 89 80 84; Email: sk@nilu.no

Tekniske spørsmål:

Maria Dusinska, Tel.: +47 63 89 81 57; Email: mdu@nilu.no

Produkter, pristilbud og informasjon:

Elise Rundén Pran, Tel. +47 63 89 82 37; Email: erp@nilu.no

Elise Rundén Pran, Tel. +47 63 89 82 37; Email: erp@nilu.no

Telefon:

+47 63 89 80 00 (Mandag - fredag 9:00 - 16:00)

Helseeffektlaboratoriet - brosjyre (pdf - kun engelsk)