Dataforvaltning

NILU tilbyr et automatisk datainnhentingssystem for lokale myndigheter i Norge og internasjonalt. Systemet henter inn data fra målestasjoner for luftkvalitet og legger dem inn på en database. Dataene gjøres dernest tilgjengelige for brukeren og evt. allmennheten. I Norge er dette www.luftkvalitet.info. NILU har utviklet tilsvarende webløsninger også  i andre land.

Vitenskapelige databasetjenester

NILU har en internasjonalt ledende rolle innen organisering, innsamling og lagring av målinger fra atmosfærisk forskning og måleprogrammer. Mer informasjon om denne aktiviteten kan leses her: datasenter