Jord, sedimenter og slam

NILU tilbyr prøvetaking og analyse av jord, sedimenter og slam. I disse prøvetypene forventes det svært varierende konsentrasjonsnivå og et vidt spekter av miljøgifter og metaller.

NILU har mange års erfaring med analyser av disse prøvetypene. Instituttet deltar i flere prosjekter for overvåking og kartlegging av kyst, fjorder og innsjøer, og utfører også en rekke analyser av slam fra renseanlegg. En rekke "nye" forbindelser blir bestemt i denne typen prøver.

For å verifisere kvaliteten på analysene deltar NILU årlig i sammenliknbare laboratorieprøvinger for utvalgte komponenter.

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument