Bestemmelse av akrylamid i matvarer

NILU tilbyr analyse for bestemmelse av akrylamid i matvarer.

Akrylamid regnes for å være kreftfremkallende og kan skade arvestoffet. Akrylamid blir brukt i framstilling av blant annet plast. Akrylamid dannes også i stivelsesholdige matvarer under tilberedning ved høye temperaturer.

NILU har utviklet en metode for bestemmelse av akrylamid i matvarer, og har siden 2002 tatt imot prøver fra blant annet næringsmiddelindustrien.

Prøvene opparbeides ved hjelp av sentrifugering og fast fase ekstraksjon, og analyseres deretter med væskekromatografi koplet til massespektrometer (LC/MS). Det spesielle med analysene ved NILU er at det brukes et massespektrometer som gir svært nøyaktig massebestemmelse. Dette gjør at NILU med sikkerhet kan fastslå identiteten på forbindelsen som analyseres.

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument