Bestemmelse av bromerte flammehemmere

NILU tilbyr analyse for bestemmelse av bromerte flemmehemmere i luft, fisk, marine oljer, slam, sedimenter med mere.

Bromerte flammehemmere (BFR) er en gruppe organiske stoffer som benyttes for sine flammehemmende egenskaper. De mest vanlige bromerte flammehemmerne er de bromerte bipfenyleterne (PBDE), heksabromsyklododekan (HBCD) og tetrabrombisfenol-A (TBBPA).

NILU har lang erfaring med å bestemme bromerte flammehemmere i en rekke aktuelle prøvetyper; luft, fisk, marine oljer, slam, sedimenter med flere. NILU deltar kontinuerlig i ulike prosjekter hvor analyser av miljøprøver med hensyn på bromerte flammehemmere inngår.

For bestemmelse av bromerte flammehemmere bruker NILU gasskromatografi med et høyoppløsende massespektrometer som detektor, for mest mulig nøyaktig å kunne bestemme konsentrasjoner i svært lave nivåer.

NILU kan blant annet tilby bestemmelse av følgende bromerte flammehemmere:

TBA
2,4,4'-TriBDE  28
2,2',4,4'-TetBDE 47 
2,3',4,4'-TetBDE 66
2,2',4,5' + 2,3',4',6-TetBDE 49 + 71
3,3',4,4'-TetBDE 77
2,2',3,4,4'-PenBDE 85
2,2',4,4',5-PenBDE 99
2,2',4,4',6-PenBDE 100
2,3',4,4',6-PenBDE 119
2,2',3,4,4',5'-HexBDE 138
2,2',4,4',5,5'-HexBDE 153
2,2',4,4',5,6'-HexBDE 154
2,2',3,4,4',5',6-HepBDE 183
2,2',3,3',4,4',5,6'-OctBDE 196
2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonBDE 206
DecaBDE   209
 
a-HBCD  
b-HBCD  
g-HBCD  
   
TBBPA

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument