Bestemmelse av klorerte parafiner i miljøprøver

NILU tilbyr analyser for bestemmelse av klorerte parafiner (CP).

Klorerte parafiner (CP) er en gruppe forbindelser som er blitt brukt i stor utstrekning som tilsetningsstoffer i ekstremsmøremidler, spesielt til metallbearbeiding og i skipsindustrien. De er også benyttet som sekundærmyknere og flammehemmere i plast-, malings- og i lærindustrien.

Miljøverndepartementet forbød fra 2002 omsetning og bruk av kortkjedede klorparafiner.

Klorparafiner, som er svært persistente kan bioakkumuleres og er vist å ha toksiske egenskaper hos enkelte arter. NILU har bestemt klorerte parafiner i en mengde ulike prøvematrikser

For best mulig å kunne bestemmelse kort- og mediumkjedede klorparafiner (SCCP og MCCP)  bruker NILU gasskromatografi med et høyoppløsende massespektrometer (GC/HRMS) i Electron Capture Negative Ion (ECNI) modus som detektor.

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument