Analyse av uorganiske ioner og gasser

NILU tilbyr prøvetaking og analyse av partikler, ulike gasser og nedbør.

Luftforurensninger en betegnelse på forbindelser - gasser eller partikler - som kan forårsake skader i miljø og helse når de slippes ut til luft. Luftforurensning har både naturlige og menneskeskapte kilder. Eksempler på klassiske luftforurensninger er sulfater (SO4), Nitrogenoksider (NOx) og karbonmonoksider (CO). 

Utslipp av partikler har ofte de samme kildene som gassutslipp. Partikler kan også dannes i atmosfæren gjennom kjemiske reaksjoner. 

NILU har lang erfaring med prøvetaking og analyse av partikler, ulike gasser og nedbør. Instituttet utfører årlig flere tusen analyser av en rekke ulike komponenter gjennom den nasjonale luftovervåkningen. 

Partikler og gasser som kan måles ved NILU:

NO2
SO2
NH3
HF
HNO3
Edikksyre
Maursyre
HCl
Hgº

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument